మీ కొరకు ఒక జవాబు

Jesus at the well

మీ గురుంచి పూర్తిగా తెలిసిన (ఎరిగిన) ఒకరు వున్నారు అని మీకు తెలుసా? భూమిని అందులోని సమస్తమును సృష్టించిన దేవుడే ఆ వ్యక్తి. యేసు దేవుని కుమారుడు, కూడా నీవు చేసిన ప్రతిది ఆయనకు తెలుసు. ఆయనకు గతకాలం, ప్రస్తుతము మరియు భవిష్యత్ కూడా తెలుసు. ఆయన మిమ్మును ప్రేమించెను మరియు పాపము నుండి రక్షించుటకు ఈ లోకమునకు వచ్చెను. మీ జీవితములో సంతోషము పొందుటకు ఆయన దగ్గర మీ కొరకు ఒక ప్రణాళిక ఉంది.

ఒక రోజు యేసు తన స్నేహితులతో ప్రయాణిస్తూ సమరయ అను ఒక గ్రామమునకు వచ్చెను. అతని స్నేహితులు ఆహారము కొనుటకు వెళ్ళినపుడు యేసు బావి ప్రక్కన కూర్చుండెను.

యేసు అక్కడ కూర్చునివుండగా ఒక స్త్రీ నీళ్ళ కొరకు ఆ బావి యొద్దకు వచ్చెను. త్రాగుటకు నాకు కొంచెము నీళ్ళిమ్మని ఆమెను యేసు అడిగెను.

దీని పూర్తి వచనం: మీ కొరకు ఒక జవాబు

ఆ స్త్రీ ఆశ్చర్యపడి “త్రాగుటకు నీళ్ళు నన్నడుగుచున్నావా?నేను సమరయ స్త్రీ అనియు యూదులైన మీరు మాతో సాంగత్యము చేయరని నీకు తెలియదా?” అని అడిగెను.

“నీవు దేవుని వరమును మరియు నాకు దాహమునకిమ్మని నిన్ను అడుగుచున్న వాడెవడో నీకు తెలిసియుంటే నీవే జీవజలము యిమ్మని నన్ను అడిగి యుందువు. నేను నీకు సంతోషముగా నీకు యిచ్చి యుండేవాడిని”అని యేసు ఆమెతో చెప్పెను.

ఆమె ఆశ్చర్యముతో ఆయన వైపు చూసి అయ్యా! ఈ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీ యెద్ద ఏమియు లేదే, నాకు జీవ జలము నాకేలా యివ్వగలవు?” అనెను.

The woman running to town

యేసు ఆమెతో మరలా చెప్పెను, “ఈ బావి లోని నీటిని త్రాగినవారు మరలా దప్పిగొనును, కానీ నేనిచ్చు నీటిని త్రాగితే నీవు ఎన్నటికీ దప్పిగొనవు”

అప్పుడా స్త్రీ “అయ్యా! నేను ఎన్నడు దప్పిగోనకుండా యుండి ఈ బావి దగ్గరకు మరలా రాకుండా నాకు ఆ జీవజలము యిమ్మని” చెప్పెను.

యేసు “నీవు వెళ్లి నీ భర్తకు తెలియజేసి మరలా తిరిగి రమ్మని” చెప్పెను.

“నాకు భర్త లేడని“ ఆమె చెప్పెను.

యేసు “నీవు నిజమే చెప్పితివి. నీకు ఐదు మంది భర్తలుండిరి. నీవు యిపుడున్నవాడు కూడా నీ భర్త కాదు” అని చెప్పెను.

నా గురుంచి యితనికెలా తెలిసేనని ఆమె ఆశ్చర్యపడెను. అయ్యా! నీవు ప్రవక్తవని నాకు తెలుసు. నిన్ను అడుగుటకు నా కోక ప్రశ్న ఉంది. ”మా ప్రజలు ఈ స్థలములో దేవునిని ఆరాధించిరి. నీవు యెరుషలేములో ఆరాధించవలెనని చెప్పుచున్నావు” అనెను.

యేసు “మనం ఎక్కడ ఆరాధించవలెననునది ముఖ్యంకాదు. యిపుడు నిజ విశ్వాసులు తండ్రిని ఎక్కడైనా ఆత్మ తోనూ, సత్యము తోనూ ఆరాధించవచ్చు”నని ఆమె తో చెప్పెను. క్రీస్తనబడే మెస్సియా వచ్చినపుడు అన్ని విషయములు మనకు భోదిన్చునని ఆమె చెప్పెను.

“నేనే ఆయనను“ అని యేసు ఆమెతో అనెను.

ఆమె తన నీటి కుండను అక్కడ విడిచి పెట్టి ఊరిలోనికి తిరిగి వెళ్ళెను. రండి “నేను నా జీవితములో చేసినదంతా చెప్పిన ఒక మనుష్యుడు అక్కడున్నాడు చూడండి. అతను క్రీస్తు కాడా?”అని చెప్పెను.

తర్వాత ఆ ఊరివారందరూ యేసును కలుసుకొనుటకు బయలు వెళ్ళెను. అనేక మంది ఆయన క్రీస్తనియు , రక్షకుడనియు నమ్మిరి. ఎందుకంటే ఆయన వారిని గూర్చి సమస్తము ను ఎరిగియున్నాడు గనుక ఈ వృత్తాంతమును బైబిల్ నందు యోహాను సువార్త 4:3-42 లో చదవగలరు.

Jesus teaching the crowd

యేసు మనందరి గూర్చి సమస్తము మంచి మరియు చెడుతనమంతా ఎరిగియున్నాడు. మనం చేసిన చెడు క్రియలను దాచాలని కోరుకుంటాం కానీ క్రీస్తు నుండి మాత్రం దాచలేము. మనం చేసిన అపరాధముల వలన మనకు వచ్చు న్యాయమైనశిక్షనుండి రక్షించుటకు ఆయన వచ్చెను. మన హృదయములో కలుగు భారమంతటిని తీసివేసి మనకు శాంతిని ఇస్తాడు. మన పాపములను తీసివేసి, మనం మరణించినపుడు పరలోకములో నివాసములు పొందుటకు ఆయన మరణించెను.

మీకు వున్న ప్రతి అవసరతకు మరియు ప్రశ్నలకు యేసే సమాధానము. ఆయన మీకు స్నేహితుడుగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు. మీ హృదయములో ఉన్న ఖాళీనంతటిని ఆయన నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు. మీ భయమును మరియు బడలికను తీసివేసి శాంతిని, నెమ్మదిని అనిగ్రహించగలడు.

యేసు చెప్పెను “నా యొద్దకు రండి… మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేతును” (మత్తయి:11-28).

నీవు దేవునికి ప్రార్ధన చేసి, నీవు చేసిన పాపములకు క్షమాపణ కోరు, యేసు క్రీస్తును మీ జీవితములోనికి రమ్మని ఆహ్వానించు, మిమ్మును మీరు ఈ గొప్ప దేవునికి సమర్పించుకుంటే ఆయన మీ హృదయములో నివసిస్తాడు. ఆయన సన్నిధి మీకు ఆనందమును అనుగ్రహించును. ఆయన మీకు శక్తిని మరియు మీ జీవితానికి ఉద్దేశమును ఇస్తాడు. ఆయనే మీకు జవాబుగా వుంటాడు.

పరలోకం నీ భవిష్యనిలయం

నీ భవిష్యత్తు మాటేమిటి?

ఈ జీవితానంతరం వేరొక జీవితమున్నదా అనే ఆలోచన లేకుండ ఎవ్వడూ భవిష్యత్తునుగురించి ఊహింపడు. మానవుడు మరణానం తర మేమౌతుందని యోచింపకుండా ఉండడు గాని, ప్రస్తుతపు పనుల ఒత్తిడివల్ల ఆ ఆలోచనలను మనసునుండి తొలగించి మరణం, పర లోకం, నరకం - వీని విచారమును దూరపుకాలానికి నెట్టివేస్తాడు (మత్తయి 24:48, ప్రసంగి 8:11). నిజానికి మానవు డేదోయొక నిర్ణయా నికి రావలెను. ఏదీ లేకుండా వుండడమంటే శాశ్వతంగా నష్టపోవడమే.

మనిషికి రెండే రెండు గతులున్నవి

పరలోకపు ప్రాభవం, లేదా దుష్టకార్యాసక్తులకు ప్రాప్తించు నిరంతర దండనం. బైబిలులో చెప్పినట్లుగా ఈ రెంటిలో మనము పరలోకమునే శాశ్వతముగా ఎంచుకొనవలెను. దీనిని పొందుటకై మనము సరియైన మార్గము నెంచుకొనవలెను. ఎట్టి పాపమూ పరలోకము నంటజాదు; ఇది మాత్రము నిజము. తమ పాపములకు క్షమార్పణము పొందనివారికి నరకములో శాశ్వతమైన శిక్ష పడును. "వీరు నిత్యశిక్షకును, నీతిమం తులు నిత్యజీవితమునకు పోవుదురు" (మత్తయి 25:46, మరియు చూడుడు: మత్తయి 7:21-23).

పాపవిముక్తులందరికి పరలోకము నిలయము

క్రీస్తురక్తములో క్షాళనము చేయబడి పాపవిముక్తులైనవారికి పరలో కము విశిష్టమైన స్థావరము (ప్రకటనలు 7:13-14). ఇది వారి నిలయము. వారికి పరలోకమందు గల కోరిక 63వ కీర్తనలోని మొదటి పాదములో ఆ కీర్తనకర్త కున్నటువంటిది. తృష్ణాపూరితమైన ఎడారిలో అతని ఆత్మ దేవునికై పరితపించెను. మాంసలమైన ఇహలోకపు దేహమునకు పరలోకము బహుదూరము నందున్న నిలయము. పరిశుద్ధాత్మ గల వానికి పరలోకము సన్నిహితమైనది, నిజమైనది. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవునిబిడ్డలో నెలకొనియుండునో అప్పుడతడు ముందుగానే ఆ శాశ్వత నిలయమును చవిజూచును.

క్రీస్తుచేత ఉదాహృతములైన సత్యము, నమ్రత, పవిత్రత, ప్రేమ మొద లైన సద్గుణములు పరలోకమును పొందుటకు విలువైన సోపానశిలలు. అవి దేవునిబిడ్డకు చాలా విలువైనవి. దేవుడు పరలోకమునుండి మాన వుని జీవితమును సఫలము జేయుకొలది అతడు నమ్మకస్థుడును, విన మ్రుడును అగును. ఈజీవితములో నతడు సద్గుణముల బంగారుదారిలో పయనించును. అతని హృదయము ఈ క్రైస్తవానుగ్రహముల పవిత్రతా పరిపూర్ణతలకై పరలోకమును కాంక్షించును (2 ఎఫిసీయులకు 5:1).

పరలోకం తేజోమయం

దీని పూర్తి వచనం: పరలోకం నీ భవిష్యనిలయం

ఇహలోకమందలి జీవితము నీడల మయము. ఇందులో మనకర్థము కాని విషయము లెన్నో యుండును. భవిష్యత్తులోనికి చూడాలనుకుం టాము గాని చూడలేము. మానవునికి తెలిసిన దెంతయున్నను తెలియ నిది చాలా యున్నది. జీవితంలో తరచుగా నిరాశానిస్పృహలు పొందు తుంటాము. ఇవన్నీ జీవితంలో మన మెదుర్కొనే చీకటి సన్నివేశాలు. 

పరలోకము కేవలము తేజోమయము. దేవు డిచ్చటనే యుండును. "దేవుడు వెలుగై యున్నాడు; ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాత్రమును లేదు" (1 యోహాను 1:5). అతని వెలుగులో నిండైన అవగాహన, పరి పూర్ణమైన విజ్ఞానములుండును. కడచిన కాలము, విషయము లన్నియు విస్పష్టముగా నుండును. దేవునిచే రక్షింపబడినవారా వెల్గును చూతురు. దుష్కార్యపరులు చీకటినే ప్రేమింతురు (యోహాను 3:19-21). ఈ వెలు గులో తండ్రికి, అతనితో నుండువారికి పరిపూర్ణమైన సహచారిత్వ ముండును. 

పరలోకము "పరిశుద్ధులకు సంక్రమించిన తేజోమయమైన సొత్తు" గా వర్ణింపబడినది (కొలొస్సీయులకు 1:12). విజ్ఞానము, పవిత్రత, ఆనం దము ఈ తేజస్సు లక్షణములుగా మతగ్రంథములు పేర్కొనుచున్నవి.

పరలోకము భయరహితము, పాపరహితము

"గొఱ్ఱెపిల్లయొక్క జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడినవారే దానిలో ప్రవే శింతురు గాని నిషిద్ధమైనదేదైనను, అసహ్యమైనదానిని, అబద్ధమైన దానిని జరిగించువాడైనను అఒదులో ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు" (ప్రకటన 21:27). నిరుత్సుకత, అసంతృప్తి, వ్యామోహము, పాపము - ఇవి ఈ భూలోకజీవితమందుండును గాని ఆ అందమైన పరలోకము నెప్పుడూ ప్రవేశింపనేరవు. 

"అతడు వారికన్నుల ప్రతిబాష్పబిందువును తుడుచివేయును. మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను, ఏడ్పైనను, వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మునుపటి సంగతులు గతించిపోయినవి" - అని ప్రకటన 21:4 చెప్పుచున్నది. క్రైస్తవునకు పరలోకము సంతృప్తికరమైన అంతిమ గమ్యము. భూలోకములో దేవు డతని కన్నీటిని తుడిచినప్పటికీ, సమస్త మైన శోకము ఆ పరలోకపు పవిత్రతలోనే తొలగింపబడునని అతనికి తెలుసు.

రక్షితుని అమృతత్వము

ఇహలోకములో అన్యోన్యసంబంధముల ప్రాధాన్యత మనకున్నది. పరస్పరానందములు, విచారములు మన మనస్సుల కంటుకొనును. సంసారబాంధవ్యములు అర్థవంతములు, కుటుంబవియోగము బాధా కరము. ఇవన్నీ మరణశీలమైన మన మనుగడకు అవసరమై యున్నవి.

యేసు క్రీస్తు తీర్పు నిచ్చేందుకు తిరిగివచ్చినప్పుడు అందరూ మారిపోతారు. చనిపోయినవారు తిరిగి లేస్తారు, మరణశీలులైనవారు మరణరహితులౌతారు. పాపపంకిలమై మరణశీలమైన దేహము అతని దేహమువలె వెలుగును. "సమస్తమును తనకు లోబరచుకొనజాలిన శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమ రూపముగల దానిగా మార్చును" (ఫిలిప్పీయులకు 3:21). 

ఈ స్థితిలో మన సంసారబాంధవ్యములు మునుపటివలె మన కర్థ వంతములుగా దోచవు. పరలోకములో వివాహబాంధవ్య ముండదని యేసుక్రీస్తు చెప్పెను (మత్తయి 22:30). దేవుని సమక్షములో మనకుండే ఆనందము ముందు ఈ లోకములో మనకున్న వ్యామోహము లెంతో తీసికట్టుగా నుండును. రక్షితులైనవారికి, దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లకు మధ్యగల సంబంధము నెట్టి శక్తియూ మచ్చపరుపజాలదు. 

సాధువులు మరణశీలమైన కన్నులెన్నడూ గాంచని విషయము లను కనగలరు.; మరణశీలమైన చెవులెన్నడూ వినని శబ్దములను విన గలరు; మరణశీలమైన హృదయము లెన్నడూ ఊహించని విషయ ముల నూహించగలరు. 

యేసు క్రీస్తు, అతని అభీష్టములే సుప్రశస్తము లగును

ప్రభువైన యేసు భూలోకవాసులందరికి కనపడు కాలము వచ్చు చున్నది. అప్పుడందరూ ఎదుట నిలచి అతనిచే విచారింపబడుదురు. (మత్తయి 25:31-34). ఈ లోకములో నిరాకరింపబడి, నిరసింపబడిన వారైనను, అతని నిజమైన అనుచరులు మహిమాన్వితులౌదురు (పర లోకమున). వారచ్చట నిరంతరముగా దేవునిమహిమను స్తోత్రము చేయ సమర్థులగుదురు. అచ్చట మృత్యువునకు బదులు అమృతత్వము నెల కొనును. "క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసి యున్నది. ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు - విజయమందు మరణము మ్రింగివేయబడెను అని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును" (1 కొరింథీయులకు 15:54, 2 కొరింథీయులకు 5:1 ను కూడ చూచునది).

సాధువు లీ జీవితములో అనేకములగు సంకటములు, వ్యామోహ ములు, కష్టముల నెదుర్కొందురు. ఉద్ధారకునియందు విశ్వాసముంచి చివరివరకు కొనసాగినవారిని అతని అనుగ్రహము పరలోకమునకు గొనిపోవును. అతనిని విశ్వసించిన అన్ని దేశములవారు, అన్ని భాషల వారు, అన్ని వయస్సులవారు అచ్చట నుందురు. పాపములనుండి క్షమింపబడి, యేసుక్రీస్తు రక్తముచే పరిశుద్ధులైనవారి అసంఖ్యాకమైన గొప్ప బృందము ఈ పరలోకమునందు వసించును (ప్రకటన 7:9-14).

ఈ జీవితములో క్షమింపబడిన ఆత్మలు పరలోకములో సుప్రశస్తము లగును. ఈ ఆత్మలు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లతో వియ్యమందుట ఎంత అద్భు తముగనుండును! ఈ మహిమ అనన్యసామాన్యము (ప్రకటన19:7-9). 

పరలోకం - మానవులకు ఊహాతీతం

"ఇప్పుడు అద్దములో చూచినట్లు సూచనగా చూచుచున్నాము; అప్పుడు ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇప్పుడు కొంతమట్టుకే యెరిగి యున్నాను; అప్పుడు నేను పూర్తిగా ఎదుగబడిన ప్రకారము పూర్తిగా ఎరుగుదును" (1 కొరింథీయులకు 13:12).

పరలోకముయొక్క మహత్వవైభవములు పూర్తిగా అవగాహన చేసికొనుటకుగాని, వర్ణించుటకుగాని వీలుపడదు. మనము చూచిన దానిని, అనుభవించినదానిని మాత్రమే మన మనసులు గుర్తించును. ఆత్మ దేవునితోసహా నివసించే లోకమే పరలోకమని మనం గుర్తించి నప్పటికీ, ఆ శాశ్వతనిలయంయొక్క పరిపూర్ణలక్షణాలను అతడు మనకు తెలియజేయుట లేదు.

పరలోకముయొక్క ఈషద్దర్శనములు మతగ్రంథములలో కొద్దిగా పేర్కొనబడియున్నవి. తొట్టతొలిగా ప్రాణత్యాగముచేసిన స్టెఫెన్ అను క్రైస్తవుడు, తన మతవిశ్వాసానికై రాళ్లతో గొట్టబడుచూ "ఆకాశమువైపు నికరముగా దృష్టి నిల్పి, దేవుని మహిమను, యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వ మందు నిల్చియుండుటను చూచెను" (అపోస్తలుల కార్యములు 7:55). స్టెఫెన్ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, తన భవిష్యనిలయముయొక్క ఈష ద్దర్శనమును పొందెను. 

పరలోకమునుగురించి ఎక్కువగా తెలియకున్నను, మనకు తెలిసి నంత మేరకు, ముందలి తరములందలి విశ్వాసపరులవలె మనమూ భగవన్నిర్మితమైన ఆ శాశ్వతనగరములో నుండ నిచ్చగింతుము. "దేవుడు దేనికి శిల్పయు, నిర్మాణకుడునై యున్నాడో పునాదులుగల ఆ పట్టణముకొరకు అబ్రాహీము ఎదురుచూచుచుండెను" (హెబ్రీయు లకు 11:10, 11:13-16 లను కూడ చూచునది).

మన మక్కడ ఉందుమా?

మరణానంతరము మన మెక్కడికి పోదుము? పరలోమునకు పోదుమా? దైవాత్మ మనలను మెల్లగా తట్టి అట్టి శాశ్వతభవిష్యత్తుకు సిద్ధపడమని గుర్తుచేస్తుంటుంది.

మనం దేవునియొక్క ఆవశ్యకతను గుర్తించవలెను. తన ఆదిమ పతనంవల్ల మానవుడు దేవుని అనుగ్రహమును కోల్పోయెను. మన పాప ములకు పశ్చాత్తాపపడి, క్రీస్తురక్తముద్వారా క్షమింపబడి మన మా దైవ సంబంధమును పునరుద్ధరించుకొనవచ్చును. అప్పుడు దేవుడు మనలను విజాయితీపరులుగా గ్రహించి, క్షమించును. ఇట్లు మనము వాక్కు ద్వారా, ఆత్మద్వారా దేవునిబిడ్డల మగుదుము. (యోహాను 3:5, 1:12). ఇట్లు మనము పొందు శాంతి మునుముందు మనము శాశ్వతలోకములో పొందెడు పరిపూర్ణశాంతికి తొలిరుచిగా నుండును. పరలోకములో తనకై యొక సౌధము సిద్ధపరుచబడినదని ప్రతియొక్కడు తన హృదయంలో స్పష్టమైన సాక్ష్యాధారమును కల్గియుండవచ్చును(యోహాను 14:23).

ప్రార్ధించుట మాకు నేర్పుము

మీ దేశాన్ని నడిపించే నాయకునితో మీరు ఎలా మాట్లాడాలను కుంటున్నారు?.లేక వేరొక ప్రసిద్ధుడైన వ్యక్తీ తో ఎలా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు?.లేక అతను మీ గృహములో ఎలా వుండాలని ఆశిస్తారు? మనలో చాలామందికి ఈ అవకాశం రాదు.కానీ ఈ ఇరువురు కంటే చాల ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తితో మీరు మాట్లాడగలరు అని తెలుసా?అంతకంటే ఎక్కువైన విషయం ఏమిటంటే అతను మీ గృహములో ఉంటాడు.

బహుశా పరలోకమందున్న మన తండ్రి అయిన దేవుని గూర్చి మాట్లాడుతున్నామని ఇప్పటికే మీకు తెలిసేవుంటుంది.అవును యిది నిజమే మనమందరం ఆయనతో మాట్లాడాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు.మన యొక్క కృతజ్ఞతల తోనూ,విన్నపాలతో మరియు నిరాశ,నిస్పృహలతో ఆయన యొద్దకు రావచ్చు.ఇదియే ప్రార్ధన.

ఒకవేళ మీరు ప్రార్ధన చేసి ఉండవచ్చు.అయితే అదెలా అనిపించింది?నీలో అనేక ప్రశ్నలు మిగిలిపోయాయా?నికీలాగు అనిపించిఉండుంటే,అపోస్తులులు,కూడా ప్రార్ధించడం ఎలాగో మాకు నేర్పమని యేసు క్రీస్తును అడిగినప్పటి నుండి ఇది సాధారణమైన విషయమే.

దీని పూర్తి వచనం: ప్రార్ధించుట మాకు నేర్పుము

మొట్టమొదటి సారి ప్రార్ధన చేసినపుడు లేని దానితో మాట్లాడినట్లుగా క్రొత్తగా అనిపించినట్లు అనేక మంది భావిస్తారు.మీరు ఇలాగే నమ్మాలని సాతానుడు కోరుకుంటాడు ఎందుకంటే మీరు మరల ప్రార్ధన చేయకూడదని ఆశిస్తాడు.అయితే బైబిలు మనకు దృఢపరచు సత్యం మనం ఏ ఘడియలోనైనా ,మీరెవరైనా దేవుడు మీ యొక్క నిజవిన్నపాన్ని ఆలకిస్తాడు.”ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమేదనగా,ఆయన చిత్తనుసారముగా మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే.”(1యోహాను 5:14).

నేనెవరికి ప్రార్ధన చేయాలి? అనే ప్రశ్నను మీకు మీరే వేసుకుని ఉండవచ్చు.ఒకవేళ మీ యొక్క కుమారుడు ఒక అవసరతలో ఉన్నాడనుకుందాం.ఆ అవసరత నిమిత్తం అతడు ఎవరిని సహాయము అడగాలని మీరు ఆశిస్తారు? ఆ సహాయము మిమ్మల్నే అతడు అడగాలని మీరు ఆశించడం సత్యమే కదా? అవును,దేవుడు కూడా ఇలానే ఆశిస్తాడు.ఆయన మనకు మంచి ఈవులను యిస్తాడు.అన్నికంటే ముఖ్యంగా పాపక్షమాపణను మరియు నిత్య జీవితమును గూర్చిన నిరీక్షణను అనుగ్రహిస్తాడు.మనం మన విన్నపాలను ఆయన యొద్దకు తీసుకురావాలి.”నీ తండ్రికి ప్రార్ధన చేయుము “ అని ఒకసారి యేసు క్రీస్తు చెప్పాడు.(మత్తయి6:6).”పరలోకమందున్న మా తండ్రి .......... “ అని ప్రార్ధన ప్రారంభము అవుతుంది. “పరలోకమందున్న మన తండ్రితో మనం నేరుగా మాట్లాడవచ్చని బైబిలు మనకు బోధిస్తున్నది.

కొంత మంది “ కానీ ఏ మాటలు చెప్పాలో తెలియదు లేక నా గురించి దేవునికి ఏం చెప్పాలో తెలియదు “ అంటారు.ఇలా మనం ఎందుకు చేబుతామంటే దేవుడు మన ప్రార్ధన వినాలంటే ప్రత్యేకమైన పదాలు ఉపయోగించాలనుకుంటాము.మనం చాలా మాటలు పలుకులు అందమైనవిధానంలో ప్రార్ధిస్తే దేవుడు తన దృష్టిని మన వైపు త్రిప్పుతాడు అని భావిస్తాము.వాస్తవానికి చాలా సరళంగా,కొద్ది మాటలతో ఉండి దేవుడు అంగీకరించిన ప్రార్ధనలను గురుంచి బైబిల్ కొన్ని ఉదాహరణలు బోధిస్తున్నది.” దేవా బీద పాపిని అయిన నన్ను కరుణించుము “ (లూకా 18:13) అని పాపి అయిన ఒక మనుష్యుడు ప్రార్ధించాడు.వేరొక విరిగి నలిగిన పాపి ఇలా ప్రార్ధించాడు “ ప్రభువా నీవు నీ రాజ్యములో ప్రవేశించినపుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో “(లూకా23:42),దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన రూపం కలిగిన మాటల ప్రార్ధనను ఆశించడు.వివిధ మూలల నుండి వచ్చిన ఒకే రకంగా లేని అనేక మంది ప్రార్ధనలు బైబులు నందు కలవు.

అనేక మంది ప్రజలు ఏదో దేవుని నుండి పొందాలని ఆశించి,అది పొందలేక పోయి నిరుత్సాహపడుతున్నారు.ఏదేమైనా వారు దేనిని ఆశించారు?అనేక సార్లు మనకు మంచి చేయనివాటిని కావాలని మనం కోరుకుంటాం.ఎందుకంటే మన దృష్టి చాలా పరిమితం కాబట్టి ఈ రోజు కొరకు ఏం కావాలో అంతవరకే మనం చూడగలం.ఉదాహరణకు మూడు సంవత్సరాల బిడ్డ ఒక పదునైన కత్తి కావాలంటే తల్లి ఆ బిడ్డకు ఇవ్వడం వివేకమైన పనేనా?

దేవుని యొక్క కృప వలన మాత్రమే ఆయన సన్నిధిలోకి మనం వెళ్ళగలము కాబట్టి ప్రార్ధనలో మన వైఖరి ఎలా ఉండాలి ?అన్నింటికన్నా ఆయన ముందర మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి .హృదయపూర్వకముగా ప్రార్ధనలో మనం ఖచ్చితంగా ఆయనకు లొంగిపోవాలి.తండ్రికి నేరుగా ప్రార్ధన చేసి మీ భావాలను,అవసరాలను నిబద్ధతతో వినమ్రంగా తెలియజేయాలి.ఆయన నీ విన్నపము అలకించాడని నమ్ము.మనం యేసు నామములో ప్రార్ధన చేయాలి.ఎందుకంటె ఆయనిలా చెప్పాడు,” మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురోతండ్రి కుమారుని యందు మహిమ పరచబడుటకై దానిని చేతును .”(యోహాను 14:13).

తరచుగా ప్రార్దించుడి మీరు బైబిల్ బోధించు విధానములో ప్రార్ధన చేస్తే దేవుని గూర్చి ఎక్కువగా నేర్చుకుని అనేక ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు.మీకు బైబిల్ ఉన్నట్లయితే ఈ ముఖ్యమైన అంశాన్ని చదవండి.మత్తయి6:5-13 మరియు మత్తయి7:7-11 నుండి ప్రారంభించండి.