మీ కొరకు ఒక రక్షకుడు

మీరు సంతోషకరమైన వ్యక్తిగా ఉన్నారా ? లేక భయము మరియు అపరాధ భావము మీ సంతోషమంతటిని హరించుచున్నాయా? మీ అపరాధ భావాన్ని వదిలించుకోవాలని ఆశిస్తున్నారా అయితే ఎలా ? నేను మరలా తిరిగి సంతోషముగా ఉండగలనా అని అనుకొంటున్నారా?

మీ కొరకు నా యెద్ద మంచి వర్తమానము ఉన్నది. మీకు సహాయము చేయుటకు మీ పాపములు క్షమించుటకు మరియు నిత్య ఆనందము ఇచ్చుటకు ఒకరు ఉన్నారు. అయన పేరు యేసు క్రీస్తు ఆయనను గూర్చి మీకు తెలియజేస్తాను. 

లోకమును దానిలోని సమస్తమును దేవుడు ఏర్పరచాడు. నిన్ను మరియు నన్ను అయన ఏర్పరచేను. దేవుడు మనలను ప్రేమించుచున్నాడు. లోకములోని ప్రతి ఒక్కరిని అయన ప్రేమించుచున్నాడు. లోకములోని ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ప్రేమించుచున్నాడు. ఆయన మనల్ని ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించాడంటే తన అద్వితీయ (ఏకైక) కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకమునకు పంపించాడు. యేసు క్రీస్తు ఈ భూమి మీద నివసించినప్పుడు వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచెను దుఃఖంచుచున్న వారిని ఓదార్చెను. గ్రుడ్డి వాని కన్నులను తెరచెను. అయన అనేక విషయాలను ప్రజలకు భోదించెను. వీటిని గూర్చి బైబులు నందు మనము చదువవచ్చు. 

దీని పూర్తి వచనం: మీ కొరకు ఒక రక్షకుడు

యేసు క్రీస్తు మన అందరి యెడల తన తండ్రికి ఉన్న గొప్ప ప్రేమను గూర్చి అర్ధము చేసుకోవాలని కోరెను అయన తన తండ్రి యొక్క ప్రేమను విశిధ పరచు ఈ కధను చెప్పెను.

ఒక మనుష్యుడు ఒక గ్రామములో తన ఇరువురి కుమారులతో సంతోషముగా జీవించుచుండెను అయన అంతా చక్కగా సాగిపోవుచున్నదని భావించెను. ఒక రోజు తన కుమారులలో ఒకడు తండ్రిని ఎదిరించి తనకు ఈ గృహము ఇష్టం లేదని తన ఇష్టాను సారముగా జీవించుటకు తన ఆస్తిలో భాగము ఇమ్మని అడిగెను తండ్రికి చాలా దుఃఖము కలిగినను అతనికి భాగము ఇచ్చి పంపివేసెను. తన కుమారుడు ఎప్పటికైనా తిరిగి వస్తాడో లేదో అని అనుకొనెను. ఎందువలన ఆ కుమారుడు తండ్రి అంతగా ఎదిరించెను? 

ఆ కుమారుడు దూర దేశమునకు వేల్లిపోయి తన స్నేహితులతో కలిసి ఆ ధనమంతటిని విలసములాకు ఖర్చుపెట్టి చెడు పనులు చేసి వృదా చేసెను ఒక్కసారిగా ధనమంతయు పూర్తిగా ఖర్చుయిపోయి తన స్నేహితులు తనను విడిచిపోయెంత వరకు చాలా ఆనందకరమైన సమయము గడుపుచున్నానని అనుకొనెను. తర్వాత తాను ఒంటరి వాడై ఇప్పుడు ఏమి చేయవలెనని చింతించెను 

ఆతను ఒక రైతు వద్ద చేరి పందులు మేపుచుండెను. తనకు సరిపడినంత ఆహారము దొరకక పందులు పొట్టుతో ఆకలి తిర్చుకోసాగెను తను చేసిన చెడు కార్యములను తన తండ్రిని ఎలాగు బాధపెట్టేనో ఆలోచించ మొదలుపెట్టి మరింత గందర గోళస్థితికెళ్ళేను.

ఒక రోజు తన యింటిలో ఉన్నప్పుడు ఎంత సుఖముగా ఉండేనో తన తండ్రి ఎంత ప్రేమగాలవడో జ్ఞాపకము చేసుకొనెను అయన బహుగా ఆలోచించ సాగెను నేను నా తండ్రికి ఇదంతయు చేసిన తరువాత తిరిగి అయన యొద్దకు పోగాలనా?అయన ఇంకను నన్ను ప్రేమించునా? నేను ఇక ఎంత మాత్రమూ అయన కుమారుడనిపించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాను కనుక తన యింట పనివరిలో ఒకరిగా ఉండనిస్తే చాలనుకొనెను 

తన తండ్రి యింకను తనను ప్రేమించుచున్నాడో లేదో తెలుసుకోవాలని లేచి తన తండ్రి ఇంటికి బయిలదేరి వెళ్ళెను 

ఆ తండ్రి తన కుమారుడు యింటిని విడిచి వేల్లిపోయినప్పటి నుండి తను మరలా తిరిగి వస్తాడేమోనని బహుగా ఎదురు చూచుచుండెను. తరువాత ఒకరోజు దూరముగా ఎవరో వచ్చుట చూసేను అది నా కుమారుడేనా? అయన తన చేతులు చూచి పరుగెత్తుతూ వెళ్ళి తన కుమారుని చేర్చుకొని తప్పిపోయిన నా కుమారుడు తిరిగి దొరికేనని చెప్పెను

మన మందరము ఆ కుమారుని వలె మన పరలోకపు తండ్రిని విడిచి వెళ్ళిన వారమే మనము ఆయనను ఎదిరించి ఆయనకు వెతిరేకముగా చెడు క్రియలు చేసి అయన మనకనుగ్రహించిన ఆశీర్వదములను అవకాశములను వృధా చేసితిమి ఈ రోజు మన పరలోకపు తండ్రి తన చేతులు చాపి మనమంతా తిరిగి రావాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు 

మన యెడల క్రీస్తుకు ఉన్న ప్రేమను మనము గ్రహించుచున్నామా? అయన ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు భూమి మీద బోధించి తర్వాత దుష్టులు చేత సిలువ వేయబడెను అయన సర్వలోక నివాసుల పాపములకు బలిగా తన రక్తమును చిందించి భయంకరమైన నొప్పిని తిరస్కారమును అనుభవించెను 

మనము మన పాపముల విషయమై పశ్చాతాత్పులమై అయన యొద్దకు వచ్చి క్షమించమని వేడుకొంటే ఆయన తను చిందిం చిన రక్తము ద్వారా మన పాపమంతాతిని కడిగి వేయునుఎంతటి ఆశ్చర్యకరమైన అనుభవము! యేసు క్రీస్తు మనకు సొంత రక్షకుడయ్యను మనము మరుమనస్సు పొంది నూతనమైన పజలైతిమి మన జీవితము కొత్త అర్ధము పొందెను యేసు క్రీస్తు మన పాపపు సిగ్గు భయమును తొలగించి సంతోషము మరియు సమాధానములతో నింపెను.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

కర పత్రాలను ఆర్థరు చేయండి.

మీ కొరకు – ఒక స్నేహితుడు

మీ స్నేహితుడైన యేసు

Jesus is your friend

నాకొక స్నేహితుడు ఉండెను.నాకుండిన స్నేహితులందరిలో ఉత్తమమైన వాడు.అతడు సత్యవంతుడు మరియు చాలా దయ కలిగిన వాడు.కాబట్టి నీవు కూడా అతని గురుంచి తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను.అతని పేరు యేసు.అధ్బుతమైన విషయం ఏమిటంటే అతడు నీకు స్నేహితుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.

అతనిని గూర్చి నీకు చెబుతాను.మనం ఈ కథ బైబిల్ నందు చదవవచ్చు.బైబిల్ సత్యమైనది.అది దేవుని వాక్యము.

ప్రపంచమును మరియు దానిలోని సమస్తమును దేవుడే సృష్టించెను.ఆయన భూలోకమునకు మరియు పరలోకమునకు ప్రభువై యున్నాడు.ఆయన అన్నింటికి ప్రాణమును మరియు ఊపిరిని అనుగ్రహిస్తాడు.

దీని పూర్తి వచనం: మీ కొరకు – ఒక స్నేహితుడు

God's creation

యేసు దేవుని కుమారుడు.అతనిని మనందరి స్వంతరక్షకుడుగా ఉండుటకు దేవుడు భూమి మీదకు పంపెను.దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను(అంటే నిన్ను మరియు నన్ను ప్రేమించెను )కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని (మన కొరకు మరణించుటకు )పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్యజీవము పొందవలెనని ఆయనను అనుగ్రహించెను.(యోహాను3:16)

యేసు పసి బాలుడుగా భూమిమీదకు వచ్చెను.భూమి మీద యోసేపు,మరియలు తల్లితండ్రులుగా యుండెను.ఆయన పశువుల పాకలో జన్మించి తొట్టెలో పరుండబెట్టబడెను.

Jesus' birth

యేసు –యోసేపు ,మరియల ఇంటిలో పెరిగి వారికి లోబడి ఉండెను.అతడు ఆటలాడుకొనుటకు అన్నదమ్ములు,అక్కాచెల్లెల్లుండిరి.యోసేపునకు వడ్రంగి పనిలో సహాయపడుచుండెను.

Jesus and the lad with food

యేసు పెద్దవాడైన తర్వాత పరలోకమందలి తన తండ్రిని గూర్చి ప్రజలకు భోదించెను.దేవుడు వారిని ఎలా ప్రేమించెనో వారికీ చూపించెను.అతను రోగులను స్వస్థపరచి శ్రమలలో ఉన్నవారిని ఆదరించెను.ఆయన పిల్లలకు స్నేహితుడిగా వారు తన దగ్గరకు రావలేనని వారి కొరకు సమయమును గడుపు చుండెను.

పిల్లలు కూడా యేసుని ప్రేమించి అతనితో ఉండుటకు యిష్టపడుచుండిరి.

కొందరు యేసును ప్రేమించక ద్వేషించి హింసించిరి.వారు యేసుని బహుగా ద్వేషించి చివరికి చంపవలెనని నిశ్చయించుకొనిరి.ఒకానొక దినమున ఆయనను సిలువలో మేకులు గొట్టి చంపిరి.యేసు ఏ నేరము చేయలేదు.నీవు నేను చేసిన అపరాధములకు మన స్థానములో ఆయన మరణించ వలసి వచ్చెను.

Jesus on the cross

యేసు క్రీస్తు కథ అతని మరణముతో ఆగిపోలేదు.దేవుడు అతనిని మృతులలో నొంది లేపెను.అతని శిష్యులు అతనిని చూసిరి.తర్వాత ఒక రోజు తిరిగి పరలోకమునకు ఆరోహణుడై వెళ్ళిపోయెను.

ఈ రోజు నిన్ను చూడగలడు నీ మాట వినగలడు.నిన్ను గూర్చి సమస్తము ను ఎరిగిన వాడై నీ యెడల అక్కరకలిగి యున్నాడు.మీరు ప్రార్ధన ద్వార అతని దగ్గరకు రండి.మీ బాధలన్నింటి గూర్చి అతనికి బాధలన్నింటిని గూర్చి అతనికి మెుఱ్ఱపెట్టుకొసుడి.మీకు సహాయపడుటకు ఆయన సిద్దముగా ఉన్నాడు .మీరు శిరస్సు వంచి ఎప్పుడైనా,ఎక్కడైన అతనితో మాట్లాడవచ్చు .

మరలా ఒక రోజు ఆయన రానై యున్నాడు,ఆయన యుందు విశ్వాసముంచిన వారందరిని తనతో పరలోకానికి తీసుకు వెళ్తాడు.

Jesus listening to a woman pray

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

కర పత్రాలను ఆర్థరు చేయండి.

ప్రార్ధించుట మాకు నేర్పుము

మీ దేశాన్ని నడిపించే నాయకునితో మీరు ఎలా మాట్లాడాలను కుంటున్నారు?.లేక వేరొక ప్రసిద్ధుడైన వ్యక్తీ తో ఎలా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు?.లేక అతను మీ గృహములో ఎలా వుండాలని ఆశిస్తారు? మనలో చాలామందికి ఈ అవకాశం రాదు.కానీ ఈ ఇరువురు కంటే చాల ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తితో మీరు మాట్లాడగలరు అని తెలుసా?అంతకంటే ఎక్కువైన విషయం ఏమిటంటే అతను మీ గృహములో ఉంటాడు.

బహుశా పరలోకమందున్న మన తండ్రి అయిన దేవుని గూర్చి మాట్లాడుతున్నామని ఇప్పటికే మీకు తెలిసేవుంటుంది.అవును యిది నిజమే మనమందరం ఆయనతో మాట్లాడాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు.మన యొక్క కృతజ్ఞతల తోనూ,విన్నపాలతో మరియు నిరాశ,నిస్పృహలతో ఆయన యొద్దకు రావచ్చు.ఇదియే ప్రార్ధన.

ఒకవేళ మీరు ప్రార్ధన చేసి ఉండవచ్చు.అయితే అదెలా అనిపించింది?నీలో అనేక ప్రశ్నలు మిగిలిపోయాయా?నికీలాగు అనిపించిఉండుంటే,అపోస్తులులు,కూడా ప్రార్ధించడం ఎలాగో మాకు నేర్పమని యేసు క్రీస్తును అడిగినప్పటి నుండి ఇది సాధారణమైన విషయమే.

దీని పూర్తి వచనం: ప్రార్ధించుట మాకు నేర్పుము

మొట్టమొదటి సారి ప్రార్ధన చేసినపుడు లేని దానితో మాట్లాడినట్లుగా క్రొత్తగా అనిపించినట్లు అనేక మంది భావిస్తారు.మీరు ఇలాగే నమ్మాలని సాతానుడు కోరుకుంటాడు ఎందుకంటే మీరు మరల ప్రార్ధన చేయకూడదని ఆశిస్తాడు.అయితే బైబిలు మనకు దృఢపరచు సత్యం మనం ఏ ఘడియలోనైనా ,మీరెవరైనా దేవుడు మీ యొక్క నిజవిన్నపాన్ని ఆలకిస్తాడు.”ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమేదనగా,ఆయన చిత్తనుసారముగా మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే.”(1యోహాను 5:14).

నేనెవరికి ప్రార్ధన చేయాలి? అనే ప్రశ్నను మీకు మీరే వేసుకుని ఉండవచ్చు.ఒకవేళ మీ యొక్క కుమారుడు ఒక అవసరతలో ఉన్నాడనుకుందాం.ఆ అవసరత నిమిత్తం అతడు ఎవరిని సహాయము అడగాలని మీరు ఆశిస్తారు? ఆ సహాయము మిమ్మల్నే అతడు అడగాలని మీరు ఆశించడం సత్యమే కదా? అవును,దేవుడు కూడా ఇలానే ఆశిస్తాడు.ఆయన మనకు మంచి ఈవులను యిస్తాడు.అన్నికంటే ముఖ్యంగా పాపక్షమాపణను మరియు నిత్య జీవితమును గూర్చిన నిరీక్షణను అనుగ్రహిస్తాడు.మనం మన విన్నపాలను ఆయన యొద్దకు తీసుకురావాలి.”నీ తండ్రికి ప్రార్ధన చేయుము “ అని ఒకసారి యేసు క్రీస్తు చెప్పాడు.(మత్తయి6:6).”పరలోకమందున్న మా తండ్రి .......... “ అని ప్రార్ధన ప్రారంభము అవుతుంది. “పరలోకమందున్న మన తండ్రితో మనం నేరుగా మాట్లాడవచ్చని బైబిలు మనకు బోధిస్తున్నది.

కొంత మంది “ కానీ ఏ మాటలు చెప్పాలో తెలియదు లేక నా గురించి దేవునికి ఏం చెప్పాలో తెలియదు “ అంటారు.ఇలా మనం ఎందుకు చేబుతామంటే దేవుడు మన ప్రార్ధన వినాలంటే ప్రత్యేకమైన పదాలు ఉపయోగించాలనుకుంటాము.మనం చాలా మాటలు పలుకులు అందమైనవిధానంలో ప్రార్ధిస్తే దేవుడు తన దృష్టిని మన వైపు త్రిప్పుతాడు అని భావిస్తాము.వాస్తవానికి చాలా సరళంగా,కొద్ది మాటలతో ఉండి దేవుడు అంగీకరించిన ప్రార్ధనలను గురుంచి బైబిల్ కొన్ని ఉదాహరణలు బోధిస్తున్నది.” దేవా బీద పాపిని అయిన నన్ను కరుణించుము “ (లూకా 18:13) అని పాపి అయిన ఒక మనుష్యుడు ప్రార్ధించాడు.వేరొక విరిగి నలిగిన పాపి ఇలా ప్రార్ధించాడు “ ప్రభువా నీవు నీ రాజ్యములో ప్రవేశించినపుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో “(లూకా23:42),దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన రూపం కలిగిన మాటల ప్రార్ధనను ఆశించడు.వివిధ మూలల నుండి వచ్చిన ఒకే రకంగా లేని అనేక మంది ప్రార్ధనలు బైబులు నందు కలవు.

అనేక మంది ప్రజలు ఏదో దేవుని నుండి పొందాలని ఆశించి,అది పొందలేక పోయి నిరుత్సాహపడుతున్నారు.ఏదేమైనా వారు దేనిని ఆశించారు?అనేక సార్లు మనకు మంచి చేయనివాటిని కావాలని మనం కోరుకుంటాం.ఎందుకంటే మన దృష్టి చాలా పరిమితం కాబట్టి ఈ రోజు కొరకు ఏం కావాలో అంతవరకే మనం చూడగలం.ఉదాహరణకు మూడు సంవత్సరాల బిడ్డ ఒక పదునైన కత్తి కావాలంటే తల్లి ఆ బిడ్డకు ఇవ్వడం వివేకమైన పనేనా?

దేవుని యొక్క కృప వలన మాత్రమే ఆయన సన్నిధిలోకి మనం వెళ్ళగలము కాబట్టి ప్రార్ధనలో మన వైఖరి ఎలా ఉండాలి ?అన్నింటికన్నా ఆయన ముందర మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి .హృదయపూర్వకముగా ప్రార్ధనలో మనం ఖచ్చితంగా ఆయనకు లొంగిపోవాలి.తండ్రికి నేరుగా ప్రార్ధన చేసి మీ భావాలను,అవసరాలను నిబద్ధతతో వినమ్రంగా తెలియజేయాలి.ఆయన నీ విన్నపము అలకించాడని నమ్ము.మనం యేసు నామములో ప్రార్ధన చేయాలి.ఎందుకంటె ఆయనిలా చెప్పాడు,” మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురోతండ్రి కుమారుని యందు మహిమ పరచబడుటకై దానిని చేతును .”(యోహాను 14:13).

తరచుగా ప్రార్దించుడి మీరు బైబిల్ బోధించు విధానములో ప్రార్ధన చేస్తే దేవుని గూర్చి ఎక్కువగా నేర్చుకుని అనేక ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు.మీకు బైబిల్ ఉన్నట్లయితే ఈ ముఖ్యమైన అంశాన్ని చదవండి.మత్తయి6:5-13 మరియు మత్తయి7:7-11 నుండి ప్రారంభించండి.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

కర పత్రాలను ఆర్థరు చేయండి.