వ్యాకులితప్రపంచంలో మనశ్శాంతి

Peace

"శాంతి - శాంతి యెక్కడుంది - మన రాష్ట్రాలకు, మన యిండ్లకు, ముఖ్యంగా మన మనస్సులకూ?" ఈ ఆర్తనాదం తరతరాలపాటు ప్రతి ధ్వనిస్తూనే వుంది గాని ప్రపంచం మఱింత వ్యాకులితమై, భయగ్రస్తమైన కొద్దీ ఈ స్వరం ప్రగాఢంగా వినిపిస్తూ వుంది. నీ హృదయంగూడ ఇట్లే ఘోషిస్తున్నదా? ఈ అసంతృప్తి, కల్లోలాల వలయంలో నీ హృదయం వీని నధిగమించిన అంతశ్శాంతికొరకు తపిస్తున్నదా?

ప్రపంచాన్ని సురక్షితంగాను, మంచిగాను చేయడానికి ఉద్యమిం చిన కార్యాలు జీవితాన్ని మరింత క్లిష్టంగాను, జటిలంగాను చేసినవి. చాలా విషయాలలో తల్లిదండ్రులకంటె తమ జీవితములు మెరుగుగా నున్నను కలవరము నెలకొనియున్నది. ప్రజలు పరిశ్రాంతులు, చింతా పరులై యున్నారు. నిస్సందేహంగా సన్మార్గసూచనకు, భద్రతకు, ఆత్మవిశ్వాసానికి కావలసిన యత్న మావశ్యకమై యున్నది. మనకు మనశ్శాంతి ఆవశ్యకమూ, అవసరమై యున్నది.

మనశ్శాంతి - ఎంతటి భాగ్యం? ఇంత నిరాశావైరుధ్యాలమధ్య, చింతావ్యాకులతలమధ్య ఈ భాగ్యాన్ని మనం చూడగలమా?

దీని పూర్తి వచనం: వ్యాకులితప్రపంచంలో మనశ్శాంతి

ఆ మహాన్వేషణ కొనసాగుతూనే వుంది. ఎంతోమంది కీర్తిలో, సంప దలో, విలాసాలలో, అధికారంలో, చదువులో, విజ్ఞానంలో, వివాహంలో మానవసంబంధాలలో ఈ శాంతికై వెదకుతున్నారు. వారు తమ మెద డును విజ్ఞానంతో, పర్సులను ధనంతో నింపుకొంటున్నారు గాని వారి ఆత్మలు ఖాళీగా నున్నవి. కొందరు మత్తుమందులతో, సారాతో జీవితం లోని యాథార్థ్యాన్ని తప్పించుకొనడానికి చూస్తారు గాని శాంతి వారికి అందరానిదే ఔతుంది. వారి అన్వేషణ ఆశాభంగాన్ని, అసాఫల్యాన్నే కలిగిస్తుంటుంది. వారింకా ఏకాకిగానే, శూన్యాత్మలతోనే కలతనొందిన హృదయాలతో ఈ కలతనొందిన ప్రపంచంలో వుంటారు.

చాలామంది అనుభవింపదగిన బాహిరవస్తువులనే చూస్తారు గాని అంతర్దర్శనమును చేసికొనరు. అట్లు చూచుకుంటే ఏం కనపడుతుందో అని వారి భయం. వారి కలతనొందిన మనస్సులకు కలతనొందిన ప్రపం చాన్ని నిందిస్తారు గాని దానికి విరుగుడు అంతర్దర్శనం చేసికొనడమే. 

మానవుడు సంక్షోభంలో ఉన్నాడు

దేవుడు మానవుని సృష్టించి, పరిపూర్ణమైన శాంతిని, సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని పొందడానికి అతణ్ణి ఒక అందమైన ఉద్యానవనంలో ఉంచి నాడు. కాని ఆదాము, హవ్వలు దేవుని ధిక్కరించినంతనే వారికి అప రాధచింతన కల్గెను. మునుపు దేవుని సాన్నిధ్యమును కోరిన వారిప్పుడు సిగ్గుపాటును పొందిరి. మునుపటి శాంతిసంతోషములకు బదులుగా ఇప్పుడు అపరాధచింతన, భయములు వారికి కల్గెను. ఇదే ప్రపంచసంక్షో భ మునకు, మనస్సంక్షోభమునకు నాంది యయ్యెను.

ఆదాము, హవ్వలవలె నీవు దేవునినుండి వైదొలగినచో నీ జీవితము భయసంక్షోభముల మయమగును. జీవితంలోని సందిగ్ధతపైన, మారు తున్న, క్షయమౌతున్న ప్రపంచంపైన నీ దృష్టిని నిల్పినచో అది నీ భద్ర తను, మనోధైర్యమును క్రుంగదీయును. నీ శాంతి భగ్నమగును. 

పాపము దేవునినుండి మానవుని వేరుచేసెను. "మనమందరము గొఱ్ఱెలవలె త్రోవ తప్పిపోతిమి"(యెషయా 53:6)."అందరును పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేక పోవుచున్నారు" (రోమా 3:23). అపరాధచింతన, భయము, రోషము, క్రోధము, స్వార్థ పరత్వము మున్నగు విరుద్ధప్రకృతులు మానవుని అతడున్న చోటులం దెల్ల క్రుంగదీయును. అవి ఆయాసమును, మనఃక్షయమును కల్పిం చును.

స్వార్థప్రేమ తొట్టతొలి ధిక్కారమునకు మూలకారణమయ్యెను. ఇది నిన్ను నిరాశా, మనోవేదనల మార్గమునకు గొనిపోవు దురభిలాష లలో నొకటిగా ఉంటూనే ఉన్నది. నీవు స్వార్థైకప్రయోజనమునే కోరు కుంటే నీకు దిగులు, విచారములు కలుగుతాయి. నీవీ మార్గంలో పయ నించినకొద్దీ నీ సంక్షోభం అధికమౌతుంటుంది.

దైవము కేంద్రంగా గల జీవితమే శాంతి నిస్తుంది

సమస్తమైన ఉనికికి నీవే కేంద్రమని భావించకుండా నీ దృష్టిని దేవుని వైపు మళ్లించి, దేవుని నీ జీవితానికి కేంద్రంగా చేసికొనవలెను. దేవుడు కేంద్రంగా లేకుంటే నీవు సులభంగా కొద్దిపాటిదానికే కలవరపడడం, నీపై నీవు జాలిగొనడం, ఆదుర్ద, భయంవంటివానికి పాల్పడడం జరుగు తుంది. దేవుడు కేంద్రంగా వుంటే బండికుండనుండి ఆకులు విస్తరించి నట్లు ఆకేంద్రంనుండే నీ ప్రవృత్తులన్నీ విస్తరించి నీ జీవితాన్ని పరి పూర్ణంగానూ సార్థకంగానూ చేస్తాయి. దేవుడు కేంద్రంగా గల హృద యమే నెమ్మదిగానూ, ప్రశాంతంగానూ ఉంటుంది.

"నా హృదయము నిబ్బరముగా నున్నది. దేవా ! నా హృదయము నిబ్బరముగా నున్నది నేను పాడుచు స్తుతిగానము చేసెదను-" అని కీర్తనకారుడు ఘోషిస్తాడు (కీర్తనలు 57:7). అతడు దేవుణ్ణి పరిపూ ర్ణంగా విశ్వసించి మనఃప్రశాంతతను పొంది ఆనందించాడు. మన హృద యాలను దేవునిపై మోపి బాహిరమైన బాధలమధ్యలోనూ ఆంత శ్శాంతిని పొందవచ్చును. "ఎటుబోయినను శ్రమపడుచున్నను కలత నొందని వారము.....పడద్రోయబడినను నశించువారముగాము" (2 కొరింథీయు లకు 4:8).

యేసు క్రీస్తే శాంతికారకుడు

అర్థవంతమైన జీవనపరివర్తనకై యేసు క్రీస్తు అందరినీ ఆహ్వా నించును. "ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల, తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని, తన సిలువ నెత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను." (మత్తయి 16:24). "అందుచేత ఎవడైనను క్రీస్తును పొందినచో అతడు క్రొత్తవాడగును. పాతవన్నీ తొలగిపోయినవి. చూడుడు! అన్నీ క్రొత్త వైనవి" (2 కొరింథీయులకు 5:17). మఱి "నాకడకు రమ్ము!" అనే అతని ఆహ్వానము నీవంగీకరింతువా? అతడు చీకటికి బదులు వెలుగునూ, అనుమానమునకు బదులు నమ్మికనూ, సంక్షోభమునకు బదులు శాంతినీ, విచారమునకు బదులు ఆనందమునూ, ఆయాసమునకు బదులు నిలుకడనూ, నిరాశకు బదులు ప్రత్యాశనూ, మరణమునకు బదులు జీవితమునూ ప్రసాదించును. 

దేవుడు మానవుని సజీవమైన ఆత్మతో చేసెను. ఆ ఆత్మ తన నిర్మాత సాహచర్యము నభిలషించును. "దుప్పి నీటివాగులకొరకు ఆశపడు నట్లు దేవా, నీకొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది. నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. జీవముగల దేవునికొరకు తృష్ణగొను చున్నది. " (కీర్తనలు 42:1,2) జీవముగల దేవుడే ఆత్మను తృప్తిపరుచ గలడు. నీవు శాంతముతో దేవుని నాశ్రయించనిదే నీకు శాంతి దొరుకదు.

మన హృదయాలయందలి సంఘర్షణ

మన ఆత్మ దేవునికై పరితపించినా, మన పాపప్రవృత్తు లాతని మార్గ ములను ప్రతిఘటించును. మనలో కొంతభాగము దేవుని కోరిననూ మఱి కొంతబాగము దైహికసుఖములను గోరును. ఈ రెండింటి సంఘర్షణల స్థానం మన హృదయం. ఈ అంతస్సంఘర్షణవల్ల ప్రయాస, ఆ ప్రయాసవల్ల వైకల్యమూ కలుగుతాయి. "భక్తిహీనులు కదలుచున్న సముద్రమువంటి వారలు. అది నిమ్మళింపనేరదు. దాని బలములు బుర దను, మైలను పైకివేయును." (యెషయా 57:20).

మన జీవితమంతా - మనస్సు, దేహము, బుద్ధి- ఇవి వాని నిర్మాత చేత సమన్వయము చేయబడనిదే మనకు శాంతి దొరకదు. అతడు సమస్తప్రపంచమునకూ స్వామియే కాక మనందఱి జీవితాలనూ ఆద్యం తముగా నెరుగును. "చీకటిలోను, మరణచ్ఛాయలోను కూర్చుండు వారికి వెలుగునిచ్చుటకై, మన పాదములను సమాధానమార్గములో నడి పించుటకై" అతడీ ప్రపంచములోనికి వచ్చినప్పుడు మనందరిని గుఱించి యోచించుచుండెను (లూకా 1:79).

శాంతిరాకుమారుడైన అతడు నిన్ను చెంతకు రమ్మని ఆహ్వానిం చును. "ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్తజనులారా! నా యొద్దకు రండి. నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును." (మత్తయి 11:28). నీవతనిని చేరవచ్చినచో అతడొసగు స్వేచ్ఛలో నీవు నెమ్మదిని, ఊర టను పొందుదువు. నీ శాంతి నదివలె (యెషయా 48:18) - ఉజ్జ్వలమై, చైతన్యవంతమై, బలిష్ఠమై, ఆహ్లాదకరమై సమస్తజ్ఞానమును అధిగమించి నదై - ఉండును. (ఫిలిప్పీయులకు 4:7). నీ భారమును క్రీస్తుపై మోపి, నీవతనిని చేరవచ్చెదవా? అతడనును - "శాంతి మీ కనుగ్రహించి వెళ్లుచు న్నాను; నా శాంతినే మీ కనుగ్రహించుచున్నాను... మీ హృదయము లను కలవరపడనియ్యకుడి, వెరవనియ్యకుడి" (యోహాను 14:27).

విశ్వాసము, నమ్మిక భయమును, కలవరపాటును నివారించు మందులు. సనాతనుడైన దైవమును నమ్ముకొని నెమ్మదిని గనుట, ఎన్నడూ మారని, ఎప్పుడూ నశించని ప్రేమ గల అతని మైత్రిని పొందుట ఎంత భాగ్యము! ఈ మిత్రుడు మనకై ఎప్పుడూ చింతించుచుండును; మనల నెప్పుడూ రక్షించుచుండును. అందుచేత సంతాపము, ఆతురత లెందుకు? "ఆయన మిమ్మునుగూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయనమీద వేయుడి" అని 1 పేతరు 5:7లో చెప్పి నట్లుగా చేయుట నేర్చుకొనుడి. ఈ సంఘర్షణ ముగిసిన పిదప శాంతి గలదు గనుక ఆ ప్రభువుకు శరణు జొచ్చుడి. గుర్తుంచుకొనుడి - మీ రతనిని నమ్మిన మీకు విచారముండదు, మీకు విచారముండిన నమ్మక ముండదు. "ఎవని మనస్సు నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూర్ణ శాంతిగలవానిగా కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశ్వాస ముంచియున్నాడు" (యెషయా 26:3). 

ఉక్రోషము నీ చిత్తశాంతిని నష్టపరచు విషము. ఇది నిరుత్సాహము నకు నిరాశాపూరితవైకల్యమునకు దారితీయును. నీకు అన్యాయము చేసిన వారిని క్షమించుట కష్టం, కాని నీవు క్షమింపబడవలెనంటే, నీవు ఇతరులను క్షమింపవలెను. "మీరు మనుష్యుల అపరాధములను క్షమిం చనియెడల, మీ తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమింపడు" (మత్తయి 6:15). విశ్వాసము నీ యెదలో కల్గుటచేత నీవు శరణుపొందగలవు. ఉక్రో షము, చిరాకులకు బదులు నీ హృదయం దయాప్రేమలతో నిండి, నీవు అంతశ్శాంతిని అనుభవిస్తావు. యేసు నీ హృదయాధిపతియైనపుడు నీవు నీ విరోధులను ప్రేమిస్తావు. కేవలం క్రీస్తుయొక్క విమోచనకరమైన రక్తమువల్లనే ఇది జరుగగలదు.

పాపముల నంగీకరించుట, పశ్చాత్తాపపడుటవల్ల మనశ్శాంతి కల్గును

మునుపటి పాపముల భారము నిన్ను క్రింగదీయుచుండవ చ్చును, అది దుర్భరము కావచ్చును. అపోస్తలుల కార్యములు 3:19లో ప్రభువు వీనికి విరుగుడు నిస్తాడు- "అందుచేత ప్రభువు సముఖమునుండి విశ్రాంతి కాలములు వచ్చునపుడు మీపాపములు తుడిచివేయబడి, మీ మన స్సులు మార్చబడునట్లుగా పశ్చాత్తాపము నొందుడు." మఱియు, "మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనినయెడల, ఆయన నమ్మదగిన వాడును, నీతిపరుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్తదుర్నీతులనుండియు మనలను పవిత్రులుగా చేయును" - అని 1 యోహాను 1:19 చెప్పుచున్నది. ఇట్లు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుద్వారా నీవు దేవునితో సమాధానము కలిగియుందువు (రోమా 5:1).

23వ కీర్తనలో దావూదు దేవునిపై తనకు గల నమ్మకమును వచిం చును. తాను పొందిన సమాధానమును ఇందులో నతడు సవిస్తరముగా వర్ణించును. ఇట్టి సమాధానసాహచర్యములు ఆ గొఱ్ఱెలకాపరితో నుండ గోరు వారందఱికీ ప్రాప్తించును.

23వ కీర్తన

"యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు. పచ్చికగల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండజేయుచున్నాడు. శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు. నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద దీర్చుచున్నాడు. తన నామమునుబట్టి నీతిమార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు. గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను. నీవు నాకు తోడై యుందువు. నీ దుడ్డు కఱ్ఱయు, నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. నా శత్రువులయెదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపఱచుదువు. నూనెతో నా తల అంటియున్నావు. నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. నేను బ్రదుకు దినములన్నియు కృపా క్షేమములే నా వెంట వచ్చును. చిరకాలము యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసెదను."

నీవీ కాపరి నెరుగుదువా? నీవతనిని నమ్ముదువా, విశ్వసింతువా? యెషయా ఈ దయార్ద్రుడైన కాపరినిగూర్చి తెలుపును - "గొఱ్ఱెల కాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును. తన బాహువులతో గొఱ్ఱె పిల్లను కూర్చి రొమ్మున ఆనించుకొని మోయును" (యెషయా 40:11). నీవు అయోమయంలోనుంచి దేవునియొక్క ప్రశాంతమైన బాహువుల చే నెత్తబడుటకు సిద్ధముగా నున్నావా? నీవు నీ మునుపటి పాపము లను, ప్రస్తుతవ్యామోహములను, భవిష్యపు భయములను అతని కప్ప గించి పరిపూర్ణముగా నతని శరణుజొచ్చుటకు సిద్ధముగా నున్నావా? దేవుడు నీకీ యవకాశము నిచ్చును. దానిని కోరుకొనుట నీ యిష్టము.

స్థిరమైన శాంతి

పరిపూర్ణహృదయంతో నీవు యేసుక్రీస్తును చేరినప్పుడు నీవు మన శ్శాంతికై చేయు అన్వేషణ అంతమగును. కేవలం అతనిని నమ్ము కొనుటవల్లనే కలుగు శాంతి నతడు ప్రసాదించును. అప్పుడు నీవీ రాల్ఫ్ స్పాల్డింగ్ కుష్మన్ అను కవి వ్రాసిన పద్యంతో నేకీభవింతువు.

"శాంతి లేనిచోట గలదు శాంతి నాకు,
దొమ్మిగాలికి బదులు నిమ్మళంబు,
స్వామితోడ నేకాంతవాసంబు సేయ
గలుగు గుప్తస్థలమొకటి కంటి నిపుడు"

ఈ వ్యాకులితప్రపంచంలో నీవు మనశ్శాంతిని కనగలవు. నీ హృదయ కవాటమును క్రీస్తుకై తెరువుము - ఇప్పుడూ - మునుముందూ అతడు పరిపూర్ణమైన, శాశ్వతమైన శాంతిగల పరలోకకవాటమును నీకై తెరువ గలడు.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

కర పత్రాలను ఆర్థరు చేయండి.

మీ కొరకు – ఒక స్నేహితుడు

మీ స్నేహితుడైన యేసు

Jesus is your friend

నాకొక స్నేహితుడు ఉండెను.నాకుండిన స్నేహితులందరిలో ఉత్తమమైన వాడు.అతడు సత్యవంతుడు మరియు చాలా దయ కలిగిన వాడు.కాబట్టి నీవు కూడా అతని గురుంచి తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను.అతని పేరు యేసు.అధ్బుతమైన విషయం ఏమిటంటే అతడు నీకు స్నేహితుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.

అతనిని గూర్చి నీకు చెబుతాను.మనం ఈ కథ బైబిల్ నందు చదవవచ్చు.బైబిల్ సత్యమైనది.అది దేవుని వాక్యము.

ప్రపంచమును మరియు దానిలోని సమస్తమును దేవుడే సృష్టించెను.ఆయన భూలోకమునకు మరియు పరలోకమునకు ప్రభువై యున్నాడు.ఆయన అన్నింటికి ప్రాణమును మరియు ఊపిరిని అనుగ్రహిస్తాడు.

దీని పూర్తి వచనం: మీ కొరకు – ఒక స్నేహితుడు

God's creation

యేసు దేవుని కుమారుడు.అతనిని మనందరి స్వంతరక్షకుడుగా ఉండుటకు దేవుడు భూమి మీదకు పంపెను.దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను(అంటే నిన్ను మరియు నన్ను ప్రేమించెను )కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని (మన కొరకు మరణించుటకు )పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్యజీవము పొందవలెనని ఆయనను అనుగ్రహించెను.(యోహాను3:16)

యేసు పసి బాలుడుగా భూమిమీదకు వచ్చెను.భూమి మీద యోసేపు,మరియలు తల్లితండ్రులుగా యుండెను.ఆయన పశువుల పాకలో జన్మించి తొట్టెలో పరుండబెట్టబడెను.

Jesus' birth

యేసు –యోసేపు ,మరియల ఇంటిలో పెరిగి వారికి లోబడి ఉండెను.అతడు ఆటలాడుకొనుటకు అన్నదమ్ములు,అక్కాచెల్లెల్లుండిరి.యోసేపునకు వడ్రంగి పనిలో సహాయపడుచుండెను.

Jesus and the lad with food

యేసు పెద్దవాడైన తర్వాత పరలోకమందలి తన తండ్రిని గూర్చి ప్రజలకు భోదించెను.దేవుడు వారిని ఎలా ప్రేమించెనో వారికీ చూపించెను.అతను రోగులను స్వస్థపరచి శ్రమలలో ఉన్నవారిని ఆదరించెను.ఆయన పిల్లలకు స్నేహితుడిగా వారు తన దగ్గరకు రావలేనని వారి కొరకు సమయమును గడుపు చుండెను.

పిల్లలు కూడా యేసుని ప్రేమించి అతనితో ఉండుటకు యిష్టపడుచుండిరి.

కొందరు యేసును ప్రేమించక ద్వేషించి హింసించిరి.వారు యేసుని బహుగా ద్వేషించి చివరికి చంపవలెనని నిశ్చయించుకొనిరి.ఒకానొక దినమున ఆయనను సిలువలో మేకులు గొట్టి చంపిరి.యేసు ఏ నేరము చేయలేదు.నీవు నేను చేసిన అపరాధములకు మన స్థానములో ఆయన మరణించ వలసి వచ్చెను.

Jesus on the cross

యేసు క్రీస్తు కథ అతని మరణముతో ఆగిపోలేదు.దేవుడు అతనిని మృతులలో నొంది లేపెను.అతని శిష్యులు అతనిని చూసిరి.తర్వాత ఒక రోజు తిరిగి పరలోకమునకు ఆరోహణుడై వెళ్ళిపోయెను.

ఈ రోజు నిన్ను చూడగలడు నీ మాట వినగలడు.నిన్ను గూర్చి సమస్తము ను ఎరిగిన వాడై నీ యెడల అక్కరకలిగి యున్నాడు.మీరు ప్రార్ధన ద్వార అతని దగ్గరకు రండి.మీ బాధలన్నింటి గూర్చి అతనికి బాధలన్నింటిని గూర్చి అతనికి మెుఱ్ఱపెట్టుకొసుడి.మీకు సహాయపడుటకు ఆయన సిద్దముగా ఉన్నాడు .మీరు శిరస్సు వంచి ఎప్పుడైనా,ఎక్కడైన అతనితో మాట్లాడవచ్చు .

మరలా ఒక రోజు ఆయన రానై యున్నాడు,ఆయన యుందు విశ్వాసముంచిన వారందరిని తనతో పరలోకానికి తీసుకు వెళ్తాడు.

Jesus listening to a woman pray

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

కర పత్రాలను ఆర్థరు చేయండి.

మీ కొరకు ఒక జవాబు

Jesus at the well

మీ గురుంచి పూర్తిగా తెలిసిన (ఎరిగిన) ఒకరు వున్నారు అని మీకు తెలుసా? భూమిని అందులోని సమస్తమును సృష్టించిన దేవుడే ఆ వ్యక్తి. యేసు దేవుని కుమారుడు, కూడా నీవు చేసిన ప్రతిది ఆయనకు తెలుసు. ఆయనకు గతకాలం, ప్రస్తుతము మరియు భవిష్యత్ కూడా తెలుసు. ఆయన మిమ్మును ప్రేమించెను మరియు పాపము నుండి రక్షించుటకు ఈ లోకమునకు వచ్చెను. మీ జీవితములో సంతోషము పొందుటకు ఆయన దగ్గర మీ కొరకు ఒక ప్రణాళిక ఉంది.

ఒక రోజు యేసు తన స్నేహితులతో ప్రయాణిస్తూ సమరయ అను ఒక గ్రామమునకు వచ్చెను. అతని స్నేహితులు ఆహారము కొనుటకు వెళ్ళినపుడు యేసు బావి ప్రక్కన కూర్చుండెను.

యేసు అక్కడ కూర్చునివుండగా ఒక స్త్రీ నీళ్ళ కొరకు ఆ బావి యొద్దకు వచ్చెను. త్రాగుటకు నాకు కొంచెము నీళ్ళిమ్మని ఆమెను యేసు అడిగెను.

దీని పూర్తి వచనం: మీ కొరకు ఒక జవాబు

ఆ స్త్రీ ఆశ్చర్యపడి “త్రాగుటకు నీళ్ళు నన్నడుగుచున్నావా?నేను సమరయ స్త్రీ అనియు యూదులైన మీరు మాతో సాంగత్యము చేయరని నీకు తెలియదా?” అని అడిగెను.

“నీవు దేవుని వరమును మరియు నాకు దాహమునకిమ్మని నిన్ను అడుగుచున్న వాడెవడో నీకు తెలిసియుంటే నీవే జీవజలము యిమ్మని నన్ను అడిగి యుందువు. నేను నీకు సంతోషముగా నీకు యిచ్చి యుండేవాడిని”అని యేసు ఆమెతో చెప్పెను.

ఆమె ఆశ్చర్యముతో ఆయన వైపు చూసి అయ్యా! ఈ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీ యెద్ద ఏమియు లేదే, నాకు జీవ జలము నాకేలా యివ్వగలవు?” అనెను.

The woman running to town

యేసు ఆమెతో మరలా చెప్పెను, “ఈ బావి లోని నీటిని త్రాగినవారు మరలా దప్పిగొనును, కానీ నేనిచ్చు నీటిని త్రాగితే నీవు ఎన్నటికీ దప్పిగొనవు”

అప్పుడా స్త్రీ “అయ్యా! నేను ఎన్నడు దప్పిగోనకుండా యుండి ఈ బావి దగ్గరకు మరలా రాకుండా నాకు ఆ జీవజలము యిమ్మని” చెప్పెను.

యేసు “నీవు వెళ్లి నీ భర్తకు తెలియజేసి మరలా తిరిగి రమ్మని” చెప్పెను.

“నాకు భర్త లేడని“ ఆమె చెప్పెను.

యేసు “నీవు నిజమే చెప్పితివి. నీకు ఐదు మంది భర్తలుండిరి. నీవు యిపుడున్నవాడు కూడా నీ భర్త కాదు” అని చెప్పెను.

నా గురుంచి యితనికెలా తెలిసేనని ఆమె ఆశ్చర్యపడెను. అయ్యా! నీవు ప్రవక్తవని నాకు తెలుసు. నిన్ను అడుగుటకు నా కోక ప్రశ్న ఉంది. ”మా ప్రజలు ఈ స్థలములో దేవునిని ఆరాధించిరి. నీవు యెరుషలేములో ఆరాధించవలెనని చెప్పుచున్నావు” అనెను.

యేసు “మనం ఎక్కడ ఆరాధించవలెననునది ముఖ్యంకాదు. యిపుడు నిజ విశ్వాసులు తండ్రిని ఎక్కడైనా ఆత్మ తోనూ, సత్యము తోనూ ఆరాధించవచ్చు”నని ఆమె తో చెప్పెను. క్రీస్తనబడే మెస్సియా వచ్చినపుడు అన్ని విషయములు మనకు భోదిన్చునని ఆమె చెప్పెను.

“నేనే ఆయనను“ అని యేసు ఆమెతో అనెను.

ఆమె తన నీటి కుండను అక్కడ విడిచి పెట్టి ఊరిలోనికి తిరిగి వెళ్ళెను. రండి “నేను నా జీవితములో చేసినదంతా చెప్పిన ఒక మనుష్యుడు అక్కడున్నాడు చూడండి. అతను క్రీస్తు కాడా?”అని చెప్పెను.

తర్వాత ఆ ఊరివారందరూ యేసును కలుసుకొనుటకు బయలు వెళ్ళెను. అనేక మంది ఆయన క్రీస్తనియు , రక్షకుడనియు నమ్మిరి. ఎందుకంటే ఆయన వారిని గూర్చి సమస్తము ను ఎరిగియున్నాడు గనుక ఈ వృత్తాంతమును బైబిల్ నందు యోహాను సువార్త 4:3-42 లో చదవగలరు.

Jesus teaching the crowd

యేసు మనందరి గూర్చి సమస్తము మంచి మరియు చెడుతనమంతా ఎరిగియున్నాడు. మనం చేసిన చెడు క్రియలను దాచాలని కోరుకుంటాం కానీ క్రీస్తు నుండి మాత్రం దాచలేము. మనం చేసిన అపరాధముల వలన మనకు వచ్చు న్యాయమైనశిక్షనుండి రక్షించుటకు ఆయన వచ్చెను. మన హృదయములో కలుగు భారమంతటిని తీసివేసి మనకు శాంతిని ఇస్తాడు. మన పాపములను తీసివేసి, మనం మరణించినపుడు పరలోకములో నివాసములు పొందుటకు ఆయన మరణించెను.

మీకు వున్న ప్రతి అవసరతకు మరియు ప్రశ్నలకు యేసే సమాధానము. ఆయన మీకు స్నేహితుడుగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు. మీ హృదయములో ఉన్న ఖాళీనంతటిని ఆయన నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు. మీ భయమును మరియు బడలికను తీసివేసి శాంతిని, నెమ్మదిని అనిగ్రహించగలడు.

యేసు చెప్పెను “నా యొద్దకు రండి… మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేతును” (మత్తయి:11-28).

నీవు దేవునికి ప్రార్ధన చేసి, నీవు చేసిన పాపములకు క్షమాపణ కోరు, యేసు క్రీస్తును మీ జీవితములోనికి రమ్మని ఆహ్వానించు, మిమ్మును మీరు ఈ గొప్ప దేవునికి సమర్పించుకుంటే ఆయన మీ హృదయములో నివసిస్తాడు. ఆయన సన్నిధి మీకు ఆనందమును అనుగ్రహించును. ఆయన మీకు శక్తిని మరియు మీ జీవితానికి ఉద్దేశమును ఇస్తాడు. ఆయనే మీకు జవాబుగా వుంటాడు.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

కర పత్రాలను ఆర్థరు చేయండి.