పరలోకం నీ భవిష్యనిలయం

నీ భవిష్యత్తు మాటేమిటి?

ఈ జీవితానంతరం వేరొక జీవితమున్నదా అనే ఆలోచన లేకుండ ఎవ్వడూ భవిష్యత్తునుగురించి ఊహింపడు. మానవుడు మరణానం తర మేమౌతుందని యోచింపకుండా ఉండడు గాని, ప్రస్తుతపు పనుల ఒత్తిడివల్ల ఆ ఆలోచనలను మనసునుండి తొలగించి మరణం, పర లోకం, నరకం - వీని విచారమును దూరపుకాలానికి నెట్టివేస్తాడు (మత్తయి 24:48, ప్రసంగి 8:11). నిజానికి మానవు డేదోయొక నిర్ణయా నికి రావలెను. ఏదీ లేకుండా వుండడమంటే శాశ్వతంగా నష్టపోవడమే.

మనిషికి రెండే రెండు గతులున్నవి

పరలోకపు ప్రాభవం, లేదా దుష్టకార్యాసక్తులకు ప్రాప్తించు నిరంతర దండనం. బైబిలులో చెప్పినట్లుగా ఈ రెంటిలో మనము పరలోకమునే శాశ్వతముగా ఎంచుకొనవలెను. దీనిని పొందుటకై మనము సరియైన మార్గము నెంచుకొనవలెను. ఎట్టి పాపమూ పరలోకము నంటజాదు; ఇది మాత్రము నిజము. తమ పాపములకు క్షమార్పణము పొందనివారికి నరకములో శాశ్వతమైన శిక్ష పడును. "వీరు నిత్యశిక్షకును, నీతిమం తులు నిత్యజీవితమునకు పోవుదురు" (మత్తయి 25:46, మరియు చూడుడు: మత్తయి 7:21-23).

పాపవిముక్తులందరికి పరలోకము నిలయము

క్రీస్తురక్తములో క్షాళనము చేయబడి పాపవిముక్తులైనవారికి పరలో కము విశిష్టమైన స్థావరము (ప్రకటనలు 7:13-14). ఇది వారి నిలయము. వారికి పరలోకమందు గల కోరిక 63వ కీర్తనలోని మొదటి పాదములో ఆ కీర్తనకర్త కున్నటువంటిది. తృష్ణాపూరితమైన ఎడారిలో అతని ఆత్మ దేవునికై పరితపించెను. మాంసలమైన ఇహలోకపు దేహమునకు పరలోకము బహుదూరము నందున్న నిలయము. పరిశుద్ధాత్మ గల వానికి పరలోకము సన్నిహితమైనది, నిజమైనది. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవునిబిడ్డలో నెలకొనియుండునో అప్పుడతడు ముందుగానే ఆ శాశ్వత నిలయమును చవిజూచును.

క్రీస్తుచేత ఉదాహృతములైన సత్యము, నమ్రత, పవిత్రత, ప్రేమ మొద లైన సద్గుణములు పరలోకమును పొందుటకు విలువైన సోపానశిలలు. అవి దేవునిబిడ్డకు చాలా విలువైనవి. దేవుడు పరలోకమునుండి మాన వుని జీవితమును సఫలము జేయుకొలది అతడు నమ్మకస్థుడును, విన మ్రుడును అగును. ఈజీవితములో నతడు సద్గుణముల బంగారుదారిలో పయనించును. అతని హృదయము ఈ క్రైస్తవానుగ్రహముల పవిత్రతా పరిపూర్ణతలకై పరలోకమును కాంక్షించును (2 ఎఫిసీయులకు 5:1).

పరలోకం తేజోమయం

దీని పూర్తి వచనం: పరలోకం నీ భవిష్యనిలయం

ఇహలోకమందలి జీవితము నీడల మయము. ఇందులో మనకర్థము కాని విషయము లెన్నో యుండును. భవిష్యత్తులోనికి చూడాలనుకుం టాము గాని చూడలేము. మానవునికి తెలిసిన దెంతయున్నను తెలియ నిది చాలా యున్నది. జీవితంలో తరచుగా నిరాశానిస్పృహలు పొందు తుంటాము. ఇవన్నీ జీవితంలో మన మెదుర్కొనే చీకటి సన్నివేశాలు. 

పరలోకము కేవలము తేజోమయము. దేవు డిచ్చటనే యుండును. "దేవుడు వెలుగై యున్నాడు; ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాత్రమును లేదు" (1 యోహాను 1:5). అతని వెలుగులో నిండైన అవగాహన, పరి పూర్ణమైన విజ్ఞానములుండును. కడచిన కాలము, విషయము లన్నియు విస్పష్టముగా నుండును. దేవునిచే రక్షింపబడినవారా వెల్గును చూతురు. దుష్కార్యపరులు చీకటినే ప్రేమింతురు (యోహాను 3:19-21). ఈ వెలు గులో తండ్రికి, అతనితో నుండువారికి పరిపూర్ణమైన సహచారిత్వ ముండును. 

పరలోకము "పరిశుద్ధులకు సంక్రమించిన తేజోమయమైన సొత్తు" గా వర్ణింపబడినది (కొలొస్సీయులకు 1:12). విజ్ఞానము, పవిత్రత, ఆనం దము ఈ తేజస్సు లక్షణములుగా మతగ్రంథములు పేర్కొనుచున్నవి.

పరలోకము భయరహితము, పాపరహితము

"గొఱ్ఱెపిల్లయొక్క జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడినవారే దానిలో ప్రవే శింతురు గాని నిషిద్ధమైనదేదైనను, అసహ్యమైనదానిని, అబద్ధమైన దానిని జరిగించువాడైనను అఒదులో ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు" (ప్రకటన 21:27). నిరుత్సుకత, అసంతృప్తి, వ్యామోహము, పాపము - ఇవి ఈ భూలోకజీవితమందుండును గాని ఆ అందమైన పరలోకము నెప్పుడూ ప్రవేశింపనేరవు. 

"అతడు వారికన్నుల ప్రతిబాష్పబిందువును తుడుచివేయును. మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను, ఏడ్పైనను, వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మునుపటి సంగతులు గతించిపోయినవి" - అని ప్రకటన 21:4 చెప్పుచున్నది. క్రైస్తవునకు పరలోకము సంతృప్తికరమైన అంతిమ గమ్యము. భూలోకములో దేవు డతని కన్నీటిని తుడిచినప్పటికీ, సమస్త మైన శోకము ఆ పరలోకపు పవిత్రతలోనే తొలగింపబడునని అతనికి తెలుసు.

రక్షితుని అమృతత్వము

ఇహలోకములో అన్యోన్యసంబంధముల ప్రాధాన్యత మనకున్నది. పరస్పరానందములు, విచారములు మన మనస్సుల కంటుకొనును. సంసారబాంధవ్యములు అర్థవంతములు, కుటుంబవియోగము బాధా కరము. ఇవన్నీ మరణశీలమైన మన మనుగడకు అవసరమై యున్నవి.

యేసు క్రీస్తు తీర్పు నిచ్చేందుకు తిరిగివచ్చినప్పుడు అందరూ మారిపోతారు. చనిపోయినవారు తిరిగి లేస్తారు, మరణశీలులైనవారు మరణరహితులౌతారు. పాపపంకిలమై మరణశీలమైన దేహము అతని దేహమువలె వెలుగును. "సమస్తమును తనకు లోబరచుకొనజాలిన శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమ రూపముగల దానిగా మార్చును" (ఫిలిప్పీయులకు 3:21). 

ఈ స్థితిలో మన సంసారబాంధవ్యములు మునుపటివలె మన కర్థ వంతములుగా దోచవు. పరలోకములో వివాహబాంధవ్య ముండదని యేసుక్రీస్తు చెప్పెను (మత్తయి 22:30). దేవుని సమక్షములో మనకుండే ఆనందము ముందు ఈ లోకములో మనకున్న వ్యామోహము లెంతో తీసికట్టుగా నుండును. రక్షితులైనవారికి, దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లకు మధ్యగల సంబంధము నెట్టి శక్తియూ మచ్చపరుపజాలదు. 

సాధువులు మరణశీలమైన కన్నులెన్నడూ గాంచని విషయము లను కనగలరు.; మరణశీలమైన చెవులెన్నడూ వినని శబ్దములను విన గలరు; మరణశీలమైన హృదయము లెన్నడూ ఊహించని విషయ ముల నూహించగలరు. 

యేసు క్రీస్తు, అతని అభీష్టములే సుప్రశస్తము లగును

ప్రభువైన యేసు భూలోకవాసులందరికి కనపడు కాలము వచ్చు చున్నది. అప్పుడందరూ ఎదుట నిలచి అతనిచే విచారింపబడుదురు. (మత్తయి 25:31-34). ఈ లోకములో నిరాకరింపబడి, నిరసింపబడిన వారైనను, అతని నిజమైన అనుచరులు మహిమాన్వితులౌదురు (పర లోకమున). వారచ్చట నిరంతరముగా దేవునిమహిమను స్తోత్రము చేయ సమర్థులగుదురు. అచ్చట మృత్యువునకు బదులు అమృతత్వము నెల కొనును. "క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసి యున్నది. ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు - విజయమందు మరణము మ్రింగివేయబడెను అని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును" (1 కొరింథీయులకు 15:54, 2 కొరింథీయులకు 5:1 ను కూడ చూచునది).

సాధువు లీ జీవితములో అనేకములగు సంకటములు, వ్యామోహ ములు, కష్టముల నెదుర్కొందురు. ఉద్ధారకునియందు విశ్వాసముంచి చివరివరకు కొనసాగినవారిని అతని అనుగ్రహము పరలోకమునకు గొనిపోవును. అతనిని విశ్వసించిన అన్ని దేశములవారు, అన్ని భాషల వారు, అన్ని వయస్సులవారు అచ్చట నుందురు. పాపములనుండి క్షమింపబడి, యేసుక్రీస్తు రక్తముచే పరిశుద్ధులైనవారి అసంఖ్యాకమైన గొప్ప బృందము ఈ పరలోకమునందు వసించును (ప్రకటన 7:9-14).

ఈ జీవితములో క్షమింపబడిన ఆత్మలు పరలోకములో సుప్రశస్తము లగును. ఈ ఆత్మలు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లతో వియ్యమందుట ఎంత అద్భు తముగనుండును! ఈ మహిమ అనన్యసామాన్యము (ప్రకటన19:7-9). 

పరలోకం - మానవులకు ఊహాతీతం

"ఇప్పుడు అద్దములో చూచినట్లు సూచనగా చూచుచున్నాము; అప్పుడు ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇప్పుడు కొంతమట్టుకే యెరిగి యున్నాను; అప్పుడు నేను పూర్తిగా ఎదుగబడిన ప్రకారము పూర్తిగా ఎరుగుదును" (1 కొరింథీయులకు 13:12).

పరలోకముయొక్క మహత్వవైభవములు పూర్తిగా అవగాహన చేసికొనుటకుగాని, వర్ణించుటకుగాని వీలుపడదు. మనము చూచిన దానిని, అనుభవించినదానిని మాత్రమే మన మనసులు గుర్తించును. ఆత్మ దేవునితోసహా నివసించే లోకమే పరలోకమని మనం గుర్తించి నప్పటికీ, ఆ శాశ్వతనిలయంయొక్క పరిపూర్ణలక్షణాలను అతడు మనకు తెలియజేయుట లేదు.

పరలోకముయొక్క ఈషద్దర్శనములు మతగ్రంథములలో కొద్దిగా పేర్కొనబడియున్నవి. తొట్టతొలిగా ప్రాణత్యాగముచేసిన స్టెఫెన్ అను క్రైస్తవుడు, తన మతవిశ్వాసానికై రాళ్లతో గొట్టబడుచూ "ఆకాశమువైపు నికరముగా దృష్టి నిల్పి, దేవుని మహిమను, యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వ మందు నిల్చియుండుటను చూచెను" (అపోస్తలుల కార్యములు 7:55). స్టెఫెన్ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, తన భవిష్యనిలయముయొక్క ఈష ద్దర్శనమును పొందెను. 

పరలోకమునుగురించి ఎక్కువగా తెలియకున్నను, మనకు తెలిసి నంత మేరకు, ముందలి తరములందలి విశ్వాసపరులవలె మనమూ భగవన్నిర్మితమైన ఆ శాశ్వతనగరములో నుండ నిచ్చగింతుము. "దేవుడు దేనికి శిల్పయు, నిర్మాణకుడునై యున్నాడో పునాదులుగల ఆ పట్టణముకొరకు అబ్రాహీము ఎదురుచూచుచుండెను" (హెబ్రీయు లకు 11:10, 11:13-16 లను కూడ చూచునది).

మన మక్కడ ఉందుమా?

మరణానంతరము మన మెక్కడికి పోదుము? పరలోమునకు పోదుమా? దైవాత్మ మనలను మెల్లగా తట్టి అట్టి శాశ్వతభవిష్యత్తుకు సిద్ధపడమని గుర్తుచేస్తుంటుంది.

మనం దేవునియొక్క ఆవశ్యకతను గుర్తించవలెను. తన ఆదిమ పతనంవల్ల మానవుడు దేవుని అనుగ్రహమును కోల్పోయెను. మన పాప ములకు పశ్చాత్తాపపడి, క్రీస్తురక్తముద్వారా క్షమింపబడి మన మా దైవ సంబంధమును పునరుద్ధరించుకొనవచ్చును. అప్పుడు దేవుడు మనలను విజాయితీపరులుగా గ్రహించి, క్షమించును. ఇట్లు మనము వాక్కు ద్వారా, ఆత్మద్వారా దేవునిబిడ్డల మగుదుము. (యోహాను 3:5, 1:12). ఇట్లు మనము పొందు శాంతి మునుముందు మనము శాశ్వతలోకములో పొందెడు పరిపూర్ణశాంతికి తొలిరుచిగా నుండును. పరలోకములో తనకై యొక సౌధము సిద్ధపరుచబడినదని ప్రతియొక్కడు తన హృదయంలో స్పష్టమైన సాక్ష్యాధారమును కల్గియుండవచ్చును(యోహాను 14:23).

మీ కొరకు ఒక రక్షకుడు

మీరు సంతోషకరమైన వ్యక్తిగా ఉన్నారా ? లేక భయము మరియు అపరాధ భావము మీ సంతోషమంతటిని హరించుచున్నాయా? మీ అపరాధ భావాన్ని వదిలించుకోవాలని ఆశిస్తున్నారా అయితే ఎలా ? నేను మరలా తిరిగి సంతోషముగా ఉండగలనా అని అనుకొంటున్నారా?

మీ కొరకు నా యెద్ద మంచి వర్తమానము ఉన్నది. మీకు సహాయము చేయుటకు మీ పాపములు క్షమించుటకు మరియు నిత్య ఆనందము ఇచ్చుటకు ఒకరు ఉన్నారు. అయన పేరు యేసు క్రీస్తు ఆయనను గూర్చి మీకు తెలియజేస్తాను. 

లోకమును దానిలోని సమస్తమును దేవుడు ఏర్పరచాడు. నిన్ను మరియు నన్ను అయన ఏర్పరచేను. దేవుడు మనలను ప్రేమించుచున్నాడు. లోకములోని ప్రతి ఒక్కరిని అయన ప్రేమించుచున్నాడు. లోకములోని ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ప్రేమించుచున్నాడు. ఆయన మనల్ని ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించాడంటే తన అద్వితీయ (ఏకైక) కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకమునకు పంపించాడు. యేసు క్రీస్తు ఈ భూమి మీద నివసించినప్పుడు వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచెను దుఃఖంచుచున్న వారిని ఓదార్చెను. గ్రుడ్డి వాని కన్నులను తెరచెను. అయన అనేక విషయాలను ప్రజలకు భోదించెను. వీటిని గూర్చి బైబులు నందు మనము చదువవచ్చు. 

దీని పూర్తి వచనం: మీ కొరకు ఒక రక్షకుడు

యేసు క్రీస్తు మన అందరి యెడల తన తండ్రికి ఉన్న గొప్ప ప్రేమను గూర్చి అర్ధము చేసుకోవాలని కోరెను అయన తన తండ్రి యొక్క ప్రేమను విశిధ పరచు ఈ కధను చెప్పెను.

ఒక మనుష్యుడు ఒక గ్రామములో తన ఇరువురి కుమారులతో సంతోషముగా జీవించుచుండెను అయన అంతా చక్కగా సాగిపోవుచున్నదని భావించెను. ఒక రోజు తన కుమారులలో ఒకడు తండ్రిని ఎదిరించి తనకు ఈ గృహము ఇష్టం లేదని తన ఇష్టాను సారముగా జీవించుటకు తన ఆస్తిలో భాగము ఇమ్మని అడిగెను తండ్రికి చాలా దుఃఖము కలిగినను అతనికి భాగము ఇచ్చి పంపివేసెను. తన కుమారుడు ఎప్పటికైనా తిరిగి వస్తాడో లేదో అని అనుకొనెను. ఎందువలన ఆ కుమారుడు తండ్రి అంతగా ఎదిరించెను? 

ఆ కుమారుడు దూర దేశమునకు వేల్లిపోయి తన స్నేహితులతో కలిసి ఆ ధనమంతటిని విలసములాకు ఖర్చుపెట్టి చెడు పనులు చేసి వృదా చేసెను ఒక్కసారిగా ధనమంతయు పూర్తిగా ఖర్చుయిపోయి తన స్నేహితులు తనను విడిచిపోయెంత వరకు చాలా ఆనందకరమైన సమయము గడుపుచున్నానని అనుకొనెను. తర్వాత తాను ఒంటరి వాడై ఇప్పుడు ఏమి చేయవలెనని చింతించెను 

ఆతను ఒక రైతు వద్ద చేరి పందులు మేపుచుండెను. తనకు సరిపడినంత ఆహారము దొరకక పందులు పొట్టుతో ఆకలి తిర్చుకోసాగెను తను చేసిన చెడు కార్యములను తన తండ్రిని ఎలాగు బాధపెట్టేనో ఆలోచించ మొదలుపెట్టి మరింత గందర గోళస్థితికెళ్ళేను.

ఒక రోజు తన యింటిలో ఉన్నప్పుడు ఎంత సుఖముగా ఉండేనో తన తండ్రి ఎంత ప్రేమగాలవడో జ్ఞాపకము చేసుకొనెను అయన బహుగా ఆలోచించ సాగెను నేను నా తండ్రికి ఇదంతయు చేసిన తరువాత తిరిగి అయన యొద్దకు పోగాలనా?అయన ఇంకను నన్ను ప్రేమించునా? నేను ఇక ఎంత మాత్రమూ అయన కుమారుడనిపించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాను కనుక తన యింట పనివరిలో ఒకరిగా ఉండనిస్తే చాలనుకొనెను 

తన తండ్రి యింకను తనను ప్రేమించుచున్నాడో లేదో తెలుసుకోవాలని లేచి తన తండ్రి ఇంటికి బయిలదేరి వెళ్ళెను 

ఆ తండ్రి తన కుమారుడు యింటిని విడిచి వేల్లిపోయినప్పటి నుండి తను మరలా తిరిగి వస్తాడేమోనని బహుగా ఎదురు చూచుచుండెను. తరువాత ఒకరోజు దూరముగా ఎవరో వచ్చుట చూసేను అది నా కుమారుడేనా? అయన తన చేతులు చూచి పరుగెత్తుతూ వెళ్ళి తన కుమారుని చేర్చుకొని తప్పిపోయిన నా కుమారుడు తిరిగి దొరికేనని చెప్పెను

మన మందరము ఆ కుమారుని వలె మన పరలోకపు తండ్రిని విడిచి వెళ్ళిన వారమే మనము ఆయనను ఎదిరించి ఆయనకు వెతిరేకముగా చెడు క్రియలు చేసి అయన మనకనుగ్రహించిన ఆశీర్వదములను అవకాశములను వృధా చేసితిమి ఈ రోజు మన పరలోకపు తండ్రి తన చేతులు చాపి మనమంతా తిరిగి రావాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు 

మన యెడల క్రీస్తుకు ఉన్న ప్రేమను మనము గ్రహించుచున్నామా? అయన ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు భూమి మీద బోధించి తర్వాత దుష్టులు చేత సిలువ వేయబడెను అయన సర్వలోక నివాసుల పాపములకు బలిగా తన రక్తమును చిందించి భయంకరమైన నొప్పిని తిరస్కారమును అనుభవించెను 

మనము మన పాపముల విషయమై పశ్చాతాత్పులమై అయన యొద్దకు వచ్చి క్షమించమని వేడుకొంటే ఆయన తను చిందిం చిన రక్తము ద్వారా మన పాపమంతాతిని కడిగి వేయునుఎంతటి ఆశ్చర్యకరమైన అనుభవము! యేసు క్రీస్తు మనకు సొంత రక్షకుడయ్యను మనము మరుమనస్సు పొంది నూతనమైన పజలైతిమి మన జీవితము కొత్త అర్ధము పొందెను యేసు క్రీస్తు మన పాపపు సిగ్గు భయమును తొలగించి సంతోషము మరియు సమాధానములతో నింపెను.

మానవుని ముక్తిసాధనకై దేవుని అద్భుతమైన ప్రణాళిక

సర్వజగత్తునకు వెలుగు

బైబిలు దేవుని వాక్యము,నిత్యమైన సత్యము. జగత్సృష్టి, దైవము పట్ల మానవుని నిరాదరణ, ఆ పాపముచే మానవుని ఆవేశీంచిన హాని ఇందలో గల అంశములు. అంతేకాక పాపమువిముక్తికై తగు ప్రణాళికను సిద్ధము చేయుటలో దేవునికి మానవునిపై గల ప్రేమనుగుఱించియు ఇది తెల్పును. లోకములో నొక రక్షకు డుద్భవించి, మానవుని పాపముల కొఱకై అతడు మరణించి,. మానవుని ముక్తికొఱకై పునరుత్థానమును చెందుట ఇది ప్రస్తావించున్నది. ఈ సందేశమును నమ్మినవారు పాప ములనుండి క్షమాభిక్షను, మనశ్శాంతిని, సర్వమానవప్రేమను, పాప నిరోధకత్వమును, సదాయుష్యముపై సజీవమైన నమ్మికను కల్గి యుందురు.

దేవుని అద్భుతమైన సృష్టి

దేవుడెల్లప్పుడును సర్వజగత్కర్తయై యున్నాడు. అతడు సర్వ వ్యాపియు, సర్వసమర్థుడును, సర్వజ్ఞుడునై యున్నాడు. అతని మహా మహిమచే సర్వమును సృజింపబడెను. దేవు డీ భూమిని సృజించి, దానిని నీటితో కప్పెను. ఆపై నతడు "ఆరిన భూమి అగపడుగాక!" అని పలుకగా ఆరిన భూమి అగపడెను. అతడు పర్వతములను,లోయలను సృజించి, వానిని గడ్డితో, అందమైన పుష్పములతో, పలురకములైన వృక్షములతో కప్పెను. అతడు పలురకముల పాటలను పాడుచున్న పక్షులను సృష్టించెను. దేవుడు చిన్నవి,పెద్దవి - అన్ని రకములైన జంతు జాలములను, సూక్ష్మక్రిమికీటకములను, భూమిపై ప్రాకెడు సరీసృపా దులను సృజించెను. అతడు సరస్సులను, సాగరములను, అందు నివసించు సమస్తప్రాణికోటిని సృజించెను. అతడు సమస్తజాతుల మాన వులు నివసించుటకు తగిన భూఖండములను సృష్టించెను. అతడు వెలు గును, వేడిని ఇచ్చుటకై సూర్యుని సృజించెను; రాత్రియందు వెలుగు నిచ్చుటకై చంద్రుని సృజించెను. ఆకాశమునంతయు మినుకుమినుకు మను అందమైన తారలతో నతడు నింపెను. చివరికి భూరజముతో నతడు మానవుని చేసి, అతని ముకురంధ్రములలో ప్రాణవాయువు నూదెను. అట్లు మానవుడు సజీవుడయ్యెను. ఆ మానవుని కతడు ఆదాము అని పేరిడెను.

ఆదామునకు సహాయము కావలెనని దేవుడు గ్రహించెను.అందుచే ఆదామును దేవుడు గాఢనిద్రలో నుంచి, ఆదాము ప్రక్కయెముకను తీసికొని, స్త్రీని (హవ్వను) సృజించెను. ఆదాము హవ్వను ప్రేమించు చుండెను; హవ్వకూడ ఆదామును ప్రేమించెను. వారు మధురమైన అన్యోన్యసాహచర్యమును కలిగియుండిరి. ఇదియే కుటుంబమునకు దేవుని యేర్పాటుగా నుండెను.

ఇట్లు దేవుడు సమస్తమును ఆరు దినములలో సృజించి, ఏడవ దినమున విశ్రాంతి తీసికొనెను. అతడు నిర్మించిన సమస్తమును చూచి అది ప్రశస్తముగా నున్నట్లు అతడు గమనించెను. అందుచే ఏడవదినము నతడు దీవించి, అది విశ్రాంతిదినముగా మానవునికి ప్రసాదించెను.

దీని పూర్తి వచనం: మానవుని ముక్తిసాధనకై దేవుని అద్భుతమైన ప్రణాళిక

బైబిలు భ్రష్టుడైన దేవదూత - అనగా సాతానును గుఱించి తెల్పును. స్వర్గమునుండి వెలివేయబడిన అతడే సర్వదుష్టత్వమునకు మూలము. అతనివల్లనే దుఃఖము, ఆయాసము, అనారోగ్యము, మరణము ఈ ప్రపంచములో ప్రవేశించినవి.

దుఃఖకరమైన పాపముయొక్క ఆవిర్భావము

దేవుడు ఆదాము,హవ్వలను ప్రేమించెను. వారుండుటకై ఏడెను అను అందమైన ఒక ఉద్యానవనమును నిర్మించెను. ఆదాము ఈ వన రక్షకుడుగా నుండెను. ఈ ఉద్యానములో వారి తిండికై పలురకముల పండ్లూ, కూరగాయలూ ఉండెను. అందులో మంచి,చెడుతెలివిడిచెట్టు అను ఒక వృక్షముండెను. దేవు డాచెట్టు ఫలములు తిన్నచో మరణము కలుగునని, వానిని తినకూడదని ఆదామునకు చెప్పెను. కాని ఒకనాడు సాతాను వచ్చి హవ్వ కొక అబద్ధమును చెప్పెను. అతడనెను - "మీరు చావనే చావరు ... మీరు మంచిచెడ్డ లెరిగినవారై దేవతలవలె నుందురు" (ఆదికాండము 3:4-5).

ఆమె ఆ అందమైన వృక్షఫలమును చూచి, అది భక్ష్యయోగ్యము విజ్ఞానప్రదమైనదని తలచి, దానిని తాను తీసికొని, ఆదామునకు గూడ ఇచ్చెను. వారిర్వురును ఆ ఫలమును తినిరి. తక్షణమే అపరాధిత్వ భావము వారి హృదయముల నావేశించెను. అట్టి భావము వారిలో ముం దెన్నడునూ లేకుండెను. ఏదో తప్పు చేసినట్లు వారు భావించిరి. దైవాజ్ఞా ధిక్కారమునకు వారు సిగ్గుచెందిరి. దేవుని సమక్షములోనుండుటకు వారు భయపడిరి. అందచే వారు ఆ ఉద్యానవనములోని వృక్షముల మధ్య దాగికొనిరి.

దినమందలి ఒక ప్రశాంతసమయమున "మీరెక్కడ నుంటి" రని దేవుడు వారిని పిలిచెను. వారు దేవునినుండి దాగలేకపోయిరి. అతని సమక్షమునకు వచ్చి తమ తప్పిదమును ఒప్పుకొనిరి. దైవాజ్ఞాధిక్కార మెంత పాపయుక్తమో దేవుడు వారి కెరుకపరచెను. అందుకు వారు శిక్ష ననుభవించవలె ననెను. ఇప్పుడు వారి జీవితములలో బాధను, ప్రయా సను అనుభవింతురనెను. జీవనార్థమై వారింక శ్రమించవలెను; వారి శరీ రములు వృద్ధత్వముతో కృశించును. వారు మరణించి, మరల మట్టి పాలగుదురు.

అట్లు వారా వనమునుండి బహిష్కరింపబడ్డ తర్వాత దేవుడు మండుచున్న కత్తులతో గూడిన దేవదూతలను (కెరూబులను) జీవ వృక్షఫలములు వారి కందకుండ కాపలానుంచెను. వారి కపుడు పాపము, పాపమువల్ల కలిగెడు మహాదుఃఖము తెలిసివచ్చెను.

పాపమువలన కలుగు దుష్టఫలము

ఆదాముహవ్వలు తమ దైవధిక్కారమునకు మిక్కిలి చింతించిరి. ధిక్కరించినను దేవుడు వారిని ప్రేమించెను. మానవుల పాపవిముక్తికై ఒక రక్షకుని పంపెదనని వాగ్దానమును చేసెను.

ఆదాముహవ్వలకు కయీను, హేబెలు అను పుత్రులు కల్గిరి. ఒకనాడు వారిర్వరు దేవునికై అర్పణలను కొనివచ్చిరి. కయీను తాను పండించిన వానిని అర్పణగా తెచ్చెను. హేబెలు తన గొఱ్ఱెలమంద లోని ఒక మంచి గొఱ్ఱెపిల్లను బలిగా నిచ్చి, దాని రక్తమును చిందించెను. హేబెలు సమర్పణ దేవుని కిష్టమయ్యెను గాని కయీను సమర్పణ దేవుని కిష్టము కాలేదు.

ఇది గ్రహించిన కయీనుకు హేబెలుపై ఈర్ష్యాద్వేషములు కల్గెను. తర్వాత వారిర్వురు పొలములో నేకాంతముగా నున్నప్పుడు కయీను హేబెలుపై పడి అతనిని చంపెను. దేవుడు "నీ తమ్ముడైన హేబెలు ఎక్కడ నున్నాడు?" అని కయీను నడిగెను. కయీను నిజమును దాచి, "నే నెరుగను; నాతమ్మునికి నేను కావలివాడనా?" అనెను (ఆదికాండము 4:9). కయీను దేవుని నిర్దేశములను పాటించకుండెను. హేబెలును చంపక ముందు కయీనున కతడు సత్ప్రవర్తకుడైనచో తానతనిని అంగీ కరింతునని దేవుడు తెల్పియుండెను. కయీను తన వైఖరిని మార్చు కొని, తన తమ్ముని ప్రేమించియుండినచో ఎంత బాగుండెడిది! మఱొక సారి పాపము మానువుని దేవునిసమక్షమునుండి వేరుచేసెను. కయీను తిరుగుబోతుగను , దేశద్రిమ్మరిగను అయిపోయెను.

దేవుడు ఈ ప్రపంచమునెంతో ప్రేమించి దాని రక్షణకై తన కుమారు ని పంపెను

"నేడు రక్షకుడు మీకొరకు పుట్టియున్నాడు; ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు" (లూకా 2:11).

హేబెలు మరణించి, కయీను ఇంటినుండి వెడలిపోయిన పిదప ఆదాముహవ్వలు షేతు అను మఱొక పుత్రుని కనిరి. షేతు దైవభీతిని కల్గియుండెను. అందుచే దేవు డతని వంశస్థులను దీవించెను. ముక్తి దాత యగు రక్షకు డొకానొకనాడు కలుగునను దేవువి ప్రతినను వారు విని, నమ్మియుండిరి. ముఖ్యముగా అబ్రాము అనునతడు దేవుని విశ్వసించి, దేవుని మిత్రుడుగా పిలువబడెను. తన వంశస్థులద్వారా భూమిపై గల కుటుంబము లన్నియు దీవింపబడునని అబ్రామునకు తెలుపబడెను. కొన్ని వందల యేండ్ల తర్వాత రక్షకుని ఈ ప్రపంచమునకు పంపుదునను వాగ్దానమును దేవుడు పాటించెను. ఇది అత్యాశ్చర్యకర ముగా యూదయ యందలి బెత్లెహాము అను చిన్న ఊరిలో జరిగెను. అందలి పశువులకొట్టములో కన్యకయైన మరియాకు ఒక శిశువు జన్మించెను (లూకా 2:1-7). ఆ శిశువు పేరు యేసు (అనగా రక్షకుడు) అని యుండవలెనని ఒక దేవదూత మరియాకు చెప్పెను. అతడు గొప్ప ఆచార్యుడై దేవునిగూర్చి అనేకవిషయములు ప్రజలకు తెల్పును. యేసు మిగితా పిల్లలవలె సాధారణముగానే పెరిగెను. అతని పన్నెండవయేట యెరూషలేము నందలి వైద్యులకంటెను, న్యాయ వాదులకంటెను అతడు దేవునివాక్యమును బాగుగా నర్థము చేసికొని యుండెను. అతడు ప్రవక్తల న్యాయమును పూర్తిగా నెరిగియుండెను. అతడన్ని ప్రశ్నలకును సమాధానము చెప్పగలిగియుండెను.

యేసు ప్రజల అవసరముల పట్ల గొప్ప ఆసక్తిని కల్గియుండెను. ముప్పది సంవత్సరములవయసులో నతడు యూదుల ప్రార్థనామంది రములలో బోధింపసాగెను. ఒకరోజతడు పాత నిబంధనగ్రంథములో రాబోవు మస్సీహినిగుఱించిన లేఖనమును చదివెను. అది చదివిన వెంటనే అతడనెను - " నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినది" (లూకా 4:21). అతడు సాధికారతతో ప్రజలకు బోధనచేసెను. దేవుని సామ్రాజ్యము వచ్చుచున్నది, (పాపములపట్ల) పశ్చాత్తాపమును పొందుట అందులో ప్రవేశించుటకు అవసరమని అతడు బోధించెను. వినయముతో, చిత్తశుద్ధితో దేవుని పూజింపవలెనని అతడు చెప్పెను. గర్విష్ఠులను, విశ్వాసరహితులను అతడు గర్హించెను. ఆపన్నులను, దరిద్రులను ప్రేమింపవలెనను సువార్త నత డందించెను.

యేసు శాశ్వతజీవితమును ప్రసాదించును

యేసు - "పునరుత్థానమును, జీవనమును నేనే. నాయందు విశ్వాస ముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును" (యోహాను 11:25) - అని పలికెను.

దేవుడు వాగ్దానము చేసిన రక్షకుడు తానే అని ప్రజలకు నమ్మకము కల్గునట్లుగా యేసు ఎన్నో అద్భుతకార్యములను చేసెను. రోగస్థుల రోగముల నతడు బాగుచేసెను, గ్రుడ్డివారికి చూపు నిచ్చెను, చెవిటి వారికి వినెడు సామర్థ్యము నిచ్చెను, దయ్యముల పాఱద్రోలెను, చచ్చినవారిని బ్రతికించెను. అతడు నీటిపై నడిచెను, సాగరవిజృంభణ మును మాటలచే శాంతిపరచెను. అతడొక అంజూరచెట్టుతో మాట్లాడగా నది మఱునాడు వ్రేళ్లతో సహా ఎండియుండెను. రెండు రొట్టెముక్కలు, చేపలతో అతడు ఐదువేలకంటె ఎక్కువమందికి భోజనము పెట్టెను. వారందఱు తిన్న తర్వాతగూడ 12 బుట్టల నిండ ఇంకను ఆహారము మిగిలియుండెను. అతని ఆదేశమువల్ల బెస్తవారు వలలనిండుగా చేప లను పట్టుకొనిరి. అతని కీర్తిని విన్న పదిమంది కుష్టురోగుల నొకసారి అతడు చూచెను. వారు "స్వామీ మమ్ముల కరుణింపుము" - అని అరచిరి. అతడు కేవలము మాటలతో వారి రోగములనుమాన్పెను.

యేసు ప్రయాణించుచున్నప్పుడును, ఊరిలో నున్నప్పుడును ఎందరో జనులు అతని వెంబడించుచుండిరి. అతని ఉదారవాక్యములు, కృప, భూతదయ, అద్భుతకార్యములచే ప్రజలు అనుగ్రహింపబడిరి. తాను దేవుని పుత్రుడనని అతడు చెప్పసాగెను. అతడు దేవుని పుత్రుడు, అతని తండ్రి దేవుడు. అతని వాక్యములు నమ్మినవారంద రును అనుగ్రహింపబడిరి. అటువంటి వారందరు దేవుని బిడ్డలని అతడు చెప్పెను.

యేసు - "మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్లుచున్నాను. నేను వెళ్లి మీకు స్థలమును సిద్ధపరచినయెడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండు లాగున మరల వచ్చి నాయొద్ద నుండుటకు మిమ్మును తీసికొని పోవు దును" - అని చెప్పెను (యోహాను 14:2,3). క్రైస్తవు లందరికి ఆ స్థలమే పరలోకము.

"నా తండ్రిచేత ఆశీర్వదింపబడినవారలారా, రండి, లోకము పుట్టి నది మొదలుకొని మీకొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించు కొనుడి" (మత్తయి 25:34)).

యేసు మన పాపములకై మరణించెను

"వారు కల్వరీ అను స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు .... అతనిని సిలువ వేసిరి" (లూకా23:33)

యేసు బోధనలపట్ల లేఖకులు, ఫారిసీలు (యూదు మతగురు వులు) అధికమైన కోపమును పొందియుండిరి. అతడు వారి అవనీతికర మైన ధనసంపాదనమును, వారి గౌరవకాంక్షను గర్హించియుండెను. ఎంతోమంది యేసును నమ్ముకొని అతని అనుయాయులై అతనిని ప్రస్తు తించుట వారికి ఈర్ష్యాసూయలను గూర్చెను. వారు యేసును రాజును చేతురని భయపడిరి.

తనయందలి నమ్మకము నశింపజేయు మాటలను, కార్యములను యేసుచేత చేయించుటకు వారు యత్నించిరి. కాని అది ఫలించలేదు. అతని ప్రశస్తి హెచ్చినకొలది వారి కోపద్వేషములు ఎక్కువయ్యెను.అవి ఎక్కువైనకొలది వారు యేసు మరణమునకు కావలసిన పథకములను పన్నిరి.

వారు యేసును న్యాయస్థానమునకు తీసికొనిపోయి అతడు దుర్మార్గుడని, మతదూషకుడని నిందించిరి. వారతనిపై ఎన్నో నేరము లను మోపిరి. ఆపైని యూదయప్రాంతమునకు రోమనుపాలకుడైన పోంటియస్ పిలాతువద్దకు వారతనిని తీసికొనిపోయిరి. పిలాతు అతని యందేమీ అపరాధము లేదని అతనిని విడిచిపెట్టదలచెను. కాని అతనిని నిదించినవారు గుంపుగా నేర్పడి కోపగ్రస్తులై "సిలువ వేయం డతనిని, సిలువ వేయండతనిని" అని అరచిరి. వారి అరపులను, కోపావేశమును చూచిన పిలాతు వారికిలొంగిపోయి యేసును వారి కప్పగించెను. వారు యేసును తీసికొని పోయి అతని తలపై నొక ముండ్లకిరీటమును పెట్టి, ఇదుగో రాజని అతనిని గేలిచేసిరి. అతని ముఖముపై ఉమ్మివేసి, దారుణ ముగా కొట్టిరి. చివరికి అతనిని సిలువపై గట్టి మరణింపజేసిరి.

వందలయేండ్లకు ముందుగా హేబెలు బలి యిచ్చిన గొఱ్ఱెపిల్లవలె యేసు నిర్దోషిగా చంపబడెను.దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల మరణమునకు సూచనగా మున్ను హేబెలు గొఱ్ఱెపిల్లను బలియిచ్చియుండెను. వెనుకటి ప్రవక్తలు గూడ యేసుయొక్క బాధలను, మరణమునుగుఱించి ప్రవచించి యుండిరి. యోహాను బాప్టిస్టు - "ఇదిగో లోకపాపములను మోసికొని పోవు దేవుని గొఱ్ఱెపపిల్ల" - అని చెప్పెను (యోహాను 1:29). "దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారుని గా పుట్టినవానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవి తమును పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను." (యోహాను 3:16).

మన విముక్తికై యేసు మరణించినవారినుండి లేచెను

"ఆయన ఇక్కడలేడు; తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచియున్నాడు. రండి, ఆయన పరుండి ఉండిన స్థలమును చూడండి" (మత్తయి 28:6)

 క్రీస్తు మరణించిన తర్వాత అతనిని ఖననము చేసిననాటినుండి మూడవనాటి ప్రాతఃకాలమున కొందఱు స్త్రీలు అతని కాయమునకు లేప నము చేయుటకు వచ్చిరి. కాని ఆశ్చర్యము! ఆ సమాధిలో యేసు కాయము లేకుండెను. అందుచే వారు కలవరపడుచుండిరి. హఠాత్తుగా మెరయుచున్న వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు దేవదూతలు కనిపించి వారి కిట్లు పల్కిరి - "సజీవుడైన వానిని మీరెందుకు మృతులలో వెదకు చున్నారు? ఆయన ఇక్కడ లేడు. ఆయన లేచి యున్నాడు" (లూకా 24:5,6). ఆ స్త్రీలు వెంటనే తిరిగి వెళ్లి తాము కన్నదీ, విన్నదీ ఇతర శిష్యులకు తెల్పిరి. కాని వారు ఆ కథనము నమ్మలేదు,అందుచే పేతరు, యోహాను దానిని పరిశీలింప నేగిరి. వారుకూడ సమాధి ఖాళీగా నుండుట కన్గొనిరి. వారు వస్త్రములను, చక్కగా మడచిన యేసు తల చుట్టును చుట్టిన బట్టను కన్గొనిరి. వానిని చూచి వారా స్త్రీల కథనమును నమ్మిరి. ఆనాటి సాయంత్రము శిష్యులందఱును యూదులయందలి భయముతోఇంటితలుపు మూసికొని కూర్చుండిరి. అప్పుడు యేసు హఠాత్తుగా వారి మధ్య కనిపించి "మీకు శాంతి కలుగునుగాక!" - అనెను. ములుకులచే గుచ్చబడిన అతని చేతులను, ప్రక్కభాగములను అతడు చూపెను. వారా ప్రభువును చూచి సంతసించి, అతడే సిలువ వేయబడి మృతులనుండి మరల లేచిన వ్యక్తి యని నమ్ముకొనిరి. ఆ తర్వాత యేసు ఎంతో మందికి కనిపించి తన ఉత్థానము సత్యమని చూపెను.

మృతులనుండి యేసు లేచిన దినము ఒక గొప్ప చారిత్రకదినము. ఆరోజు మానవవిముక్తికై దేవునియొక్క అద్భుతమైన పథకము సమాప్త మాయెను. యేసుయొక్క మరణము, ప్రత్యుత్థానములను నమ్మిన వారికి ఈ పథకము మనఃపరివర్తనమును కల్గించును. "కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందున్నయెడల వాడు నూతనసృష్టి; పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్త వాయెను" (2 కొరింథీయులకు 5:17). అందుచే హృదయము లందు యేసును అంగీకరించి, జీవితాంతము అతనికి విధేయులైయున్న వారు ప్రత్యుత్థానమును పొంది పరలోకమందు నివసింతురు. "నేను జీవించుచున్నాను గనుకమీరును జీవింతురు" (యోహాను 14:19).

ఈ సందేశము మీహృదయములందు జొచ్చుకొన్నదా? దీనికి మీ ప్రత్యుత్తర మేమిటి? మీరు పశ్చాత్తాపపడి సువార్తను నమ్ముకొందురా? "మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెనుగాని , ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము" (అపోస్తలులకార్యములు 4:12). ఆల స్యము చేయకు. ఈ నాడే యేసును ఆశ్రయించు.