మీ కొరకు ఒక రక్షకుడు

మీరు సంతోషకరమైన వ్యక్తిగా ఉన్నారా ? లేక భయము మరియు అపరాధ భావము మీ సంతోషమంతటిని హరించుచున్నాయా? మీ అపరాధ భావాన్ని వదిలించుకోవాలని ఆశిస్తున్నారా అయితే ఎలా ? నేను మరలా తిరిగి సంతోషముగా ఉండగలనా అని అనుకొంటున్నారా?

మీ కొరకు నా యెద్ద మంచి వర్తమానము ఉన్నది. మీకు సహాయము చేయుటకు మీ పాపములు క్షమించుటకు మరియు నిత్య ఆనందము ఇచ్చుటకు ఒకరు ఉన్నారు. అయన పేరు యేసు క్రీస్తు ఆయనను గూర్చి మీకు తెలియజేస్తాను. 

లోకమును దానిలోని సమస్తమును దేవుడు ఏర్పరచాడు. నిన్ను మరియు నన్ను అయన ఏర్పరచేను. దేవుడు మనలను ప్రేమించుచున్నాడు. లోకములోని ప్రతి ఒక్కరిని అయన ప్రేమించుచున్నాడు. లోకములోని ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ప్రేమించుచున్నాడు. ఆయన మనల్ని ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించాడంటే తన అద్వితీయ (ఏకైక) కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకమునకు పంపించాడు. యేసు క్రీస్తు ఈ భూమి మీద నివసించినప్పుడు వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచెను దుఃఖంచుచున్న వారిని ఓదార్చెను. గ్రుడ్డి వాని కన్నులను తెరచెను. అయన అనేక విషయాలను ప్రజలకు భోదించెను. వీటిని గూర్చి బైబులు నందు మనము చదువవచ్చు. 

దీని పూర్తి వచనం: మీ కొరకు ఒక రక్షకుడు

యేసు క్రీస్తు మన అందరి యెడల తన తండ్రికి ఉన్న గొప్ప ప్రేమను గూర్చి అర్ధము చేసుకోవాలని కోరెను అయన తన తండ్రి యొక్క ప్రేమను విశిధ పరచు ఈ కధను చెప్పెను.

ఒక మనుష్యుడు ఒక గ్రామములో తన ఇరువురి కుమారులతో సంతోషముగా జీవించుచుండెను అయన అంతా చక్కగా సాగిపోవుచున్నదని భావించెను. ఒక రోజు తన కుమారులలో ఒకడు తండ్రిని ఎదిరించి తనకు ఈ గృహము ఇష్టం లేదని తన ఇష్టాను సారముగా జీవించుటకు తన ఆస్తిలో భాగము ఇమ్మని అడిగెను తండ్రికి చాలా దుఃఖము కలిగినను అతనికి భాగము ఇచ్చి పంపివేసెను. తన కుమారుడు ఎప్పటికైనా తిరిగి వస్తాడో లేదో అని అనుకొనెను. ఎందువలన ఆ కుమారుడు తండ్రి అంతగా ఎదిరించెను? 

ఆ కుమారుడు దూర దేశమునకు వేల్లిపోయి తన స్నేహితులతో కలిసి ఆ ధనమంతటిని విలసములాకు ఖర్చుపెట్టి చెడు పనులు చేసి వృదా చేసెను ఒక్కసారిగా ధనమంతయు పూర్తిగా ఖర్చుయిపోయి తన స్నేహితులు తనను విడిచిపోయెంత వరకు చాలా ఆనందకరమైన సమయము గడుపుచున్నానని అనుకొనెను. తర్వాత తాను ఒంటరి వాడై ఇప్పుడు ఏమి చేయవలెనని చింతించెను 

ఆతను ఒక రైతు వద్ద చేరి పందులు మేపుచుండెను. తనకు సరిపడినంత ఆహారము దొరకక పందులు పొట్టుతో ఆకలి తిర్చుకోసాగెను తను చేసిన చెడు కార్యములను తన తండ్రిని ఎలాగు బాధపెట్టేనో ఆలోచించ మొదలుపెట్టి మరింత గందర గోళస్థితికెళ్ళేను.

ఒక రోజు తన యింటిలో ఉన్నప్పుడు ఎంత సుఖముగా ఉండేనో తన తండ్రి ఎంత ప్రేమగాలవడో జ్ఞాపకము చేసుకొనెను అయన బహుగా ఆలోచించ సాగెను నేను నా తండ్రికి ఇదంతయు చేసిన తరువాత తిరిగి అయన యొద్దకు పోగాలనా?అయన ఇంకను నన్ను ప్రేమించునా? నేను ఇక ఎంత మాత్రమూ అయన కుమారుడనిపించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాను కనుక తన యింట పనివరిలో ఒకరిగా ఉండనిస్తే చాలనుకొనెను 

తన తండ్రి యింకను తనను ప్రేమించుచున్నాడో లేదో తెలుసుకోవాలని లేచి తన తండ్రి ఇంటికి బయిలదేరి వెళ్ళెను 

ఆ తండ్రి తన కుమారుడు యింటిని విడిచి వేల్లిపోయినప్పటి నుండి తను మరలా తిరిగి వస్తాడేమోనని బహుగా ఎదురు చూచుచుండెను. తరువాత ఒకరోజు దూరముగా ఎవరో వచ్చుట చూసేను అది నా కుమారుడేనా? అయన తన చేతులు చూచి పరుగెత్తుతూ వెళ్ళి తన కుమారుని చేర్చుకొని తప్పిపోయిన నా కుమారుడు తిరిగి దొరికేనని చెప్పెను

మన మందరము ఆ కుమారుని వలె మన పరలోకపు తండ్రిని విడిచి వెళ్ళిన వారమే మనము ఆయనను ఎదిరించి ఆయనకు వెతిరేకముగా చెడు క్రియలు చేసి అయన మనకనుగ్రహించిన ఆశీర్వదములను అవకాశములను వృధా చేసితిమి ఈ రోజు మన పరలోకపు తండ్రి తన చేతులు చాపి మనమంతా తిరిగి రావాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు 

మన యెడల క్రీస్తుకు ఉన్న ప్రేమను మనము గ్రహించుచున్నామా? అయన ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు భూమి మీద బోధించి తర్వాత దుష్టులు చేత సిలువ వేయబడెను అయన సర్వలోక నివాసుల పాపములకు బలిగా తన రక్తమును చిందించి భయంకరమైన నొప్పిని తిరస్కారమును అనుభవించెను 

మనము మన పాపముల విషయమై పశ్చాతాత్పులమై అయన యొద్దకు వచ్చి క్షమించమని వేడుకొంటే ఆయన తను చిందిం చిన రక్తము ద్వారా మన పాపమంతాతిని కడిగి వేయునుఎంతటి ఆశ్చర్యకరమైన అనుభవము! యేసు క్రీస్తు మనకు సొంత రక్షకుడయ్యను మనము మరుమనస్సు పొంది నూతనమైన పజలైతిమి మన జీవితము కొత్త అర్ధము పొందెను యేసు క్రీస్తు మన పాపపు సిగ్గు భయమును తొలగించి సంతోషము మరియు సమాధానములతో నింపెను.